Cleaner Shrimp

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Cleaner Shrimp

Elinye Igama Ebizwa Ngalo

Alikho

Igama Lesayensi

Alpheoidea

Ubukhulu

Ingakhula ukusuka ku-1.2 cm ukuya emasenthimitheni amatjhumi amathathu.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba omude ohleleke ngokuhlukaniseka. Inemilenze emihlanu. Inencenye ephakathi kwentamo kanye namathumbu eqinileko. Inezitho eembili ezibonakala njengeendevu. Emilenzenazo emibili yokuthoma zinencenye eziminyezelako nezikghona ukukakarela. Imibalazo ihluka ukusuka kobovu, omhlophe kanye no-orentji kuthi ovame khulu kube ngobukhobe, osarulana, ozotho kanye nohlaza sasibhakabhaka ukhe wabonwa.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni we-Alpheoidea omkhulu wakhiwe mikhakhawo ematjhumi amabili nambili kanye nemihlobo elikhulu namatjhumi amabili nethoba. Umndeni omkhulu lo ufaka hlangana yoke imihlobo yeenlwanyanezi ezibizwa ngama-shrimps.
Zihlukaniseka nalezo ezibizwa bonyana ma-prawns ngokuthi umhlobo lo ube nesakhiwo samathumbu ahlukileko nesihlukanisekileko, nekuvame kuyenze ibe sehlangothini leemfesi kanye nomhlobo wesithathu wama-prawns. Eziye zomndenazo ziziphatha njengezihlwengisela ezinye iimfesi eemilweni zangemanzini. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iinunwana eziphilla ngokumunya iingazi, zesikhumba, eminye imihlobo yeenlanyana zangemanzini kanye neemfesi ezincani.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo obufuthumeleko kanye nobupholileko.

Imihlobazo Ejayelekileko

Cleaner boxer shrimp
Stenopus hispidus
Durban dancing shrimp
Rhynchocinetes durbanensis
White banded cleaner shrimp
Lysmata amboinensis