Catshark
Likati Lashaka

© Johan Boshoff

Ligama Lelatiwako Lemndeni

Likati Lashaka

Ligama Lesayensi

Scyliorhinidae

Linani

Lingangemamitha lamatstfu.

Kutichaza

Lokungiko mbamba kwencenye lesemtimbeni ngemuva kwelitsambo lencenye yemtimba lephumako nguyona nhlobo yekutichaza/kutiveta/kutibonakalisa. Incenye levelako yemtimba yesibili yinkhulu. Emehlo akhona asandingilizi. Imibhalo lengakacondzi yemibala lehlukene lesemtimbeni wonkhe.

Satiso Sebantu Bonkhe

Umndeni we Scyliorhinidae ufaka tinhlobo letilishumi nesihlanu kanye nemacembu aletilwane lalikhulu nesihlanu. Umndeni lomkhulu waboshaka. Utfolwa etindzaweni letishonako dvutane kwematje kuya etulu lokungemamitha latinkhulungwane letimbili. Lomndeni uyaphitsitela kakhulu. Tibamba tinyamatane tato ngekutingwinya ngekushesha. Emacandza lamakhulu etilwane tasemantini lakutigogo leticinile letitigocile. Letinye tilwane ti ovoviviparous.

Kudla Kwato

Tidla kakhulu tilwane letite imigogodla kanye netimfishi letincane.

Kuhambisa

Tivela kuwo onkhe emalwandle mhlabeni wonkhe.

Tilwane Letatiwako

Likati Lelingushaka leliligugu
Atelomycterus marmaoratus
Ushaka lonemahloni we Puffadder
Haploblepharus edwardsii
Likati lashaka le Pyjama
Poroderma africanum