Catshark

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Catsharks

Igama Lesayensi

Scyliorhinidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe mamitha amathathu

Ikambiso Yokufanisa

Lapho kusuka khona izitho zayo zokuthaya zemuva ezingemva kwalezo ezisebaleni kuyindlela engekulu efaniswa ngayo. Isitho sokuthaya sesibili semuva sikhulu. Inamehlo akheke njenge qanda, begodu inokuhleleka kwemibala engakajayeleki egcwele umzimba woke.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni we-Scyliorhinidae wakhiwe mikhakha elitjhumi nahlanu kanye nemihlobo elikhulu nahlanu. Kumndeni omkhulu wama-Shaka (sharks). Zitholakala khulu eencenyeni ezingatjhingeli khulu eziseduze neembilo lapho amanzi atjhinga ngama mitha ama-2 000. Umndeni lo utjhagala khulu ebusuku.
Zibamba ukudla ngokuvele ziziginye. Zibekela amaqanda amakhulu ngaphakathi kwesikhwanyana esithwala amaganda hlangana neziqu zeemilo zemanzini. Eminye imihlobazo ayibekeli kodwana izala amadzinyana aphila ngokuwaqoqoselela ngendeni.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iinlwanyana ezincani ezinganamigogodlha kanye neemfesi ezincani.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba.

Imihlobazo Ejayelekileko

Coral catshark
Atelomycterus marmoratus
Puffadder shy shark
Haploblepharus edwardsii
Pyjama catshark
Poroderma africanum