Cardinalfish
Timfishi Letincane Letibovu

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Timfishi Letincane Letibovu

Ligama Lesayensi

Apogonidae

Linani

Lingangemashumi lamabili emasentimitha.

Kutiveta

Tindze futsi tincama, imitimba yato icindzetelekile. Inemehlo lamakhulu. Inetincenye letimbili tetindzawo letingetulu. Umlomo wayo mukhulu, futsi ungaseceleni. Ivama kuba nemibala lekhanyako lenagolide lesabovana logcamako.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Apogonidae ufaka tinhlobo letimashumi lamabili nakubili kanye nemacembu lamakhulu lamabili nesikhombisa. Ligama lelatiwako litsatselwe kulelibala layo lelibovana. Tivela ngatimbili noma ngeticheme letincane emihumeni noma emiseleni yematje. Tidla ebusuku etikhatsini letinengi. Naticedza kwenta emacandza, leletindvuna titsatsa lamacandza ngemilomo yawo kuze kufike sikhatsi sekuchobosela. Yinye yaletilwane lapho letindvuna letincane tiphuma khona.

Kudla Kwato

Tidla titjalo netilwane letincane letisendzaweni yetilwane (ikakhulu tilwane letincane tasemantini), tilwane letincane letite imigogodla letifaka tinkhala kanye netilwane telwandle letincane.

Kusakata

Tivela ngatotonkhe tindlela tekushisa/kubandza kanye naselwandle lelisetindzaweni letishisako mhlaba wonkhe. Letinye titfolwa emantini lamasha.

Tilwane Letatiwako

Five-lined cardinalfish
Cheilodipterus quinquelineatus
Indian tiger cardinalfish
Cheilodipterus lineatus
Short-toothed cardinalfish
Apogon apogonides