Cardinalfish

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Cardinalfish

Igama Lesayensi

Apogonidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amabili

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba omude nopataleleko emahlangothini. Inamehlo amakhulu. Inezitho embili zokuthaya ezisemuva. Inomlomo omkhulu olihlangothi linye. Kanengi iba nombala okhanyako ovame ukuvangeka ngowegolide kanye nobubovana novame ukwanda.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni we-Apogonidae wakhiwa mikhakhawo ematjhumi amabili nambili kanye nemihlobo emakhulu amabili nekhomba. Igama layo elijayelekileko lisuselwa embalenayo obovana. Zivamise ukutholakala ngambili nofana ngemihlambi emincani hlangana namaphadlhuko nofana emarholweni ahlangana neembilo zemanzini. Zizuma ukudla ebusuku. Ngemva kokunothisa nofana ukubekelisa eduna igcina amaqanda ngemlonyenayo ukufikela napho aqoqoselwa khona. Zingezinye zemihlobo embalwa lapho eduna kuba ngiyo edlala indima yokuqoqosela.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla ama-zooplankton (often copepods), iinlwanyana ezincani zangemanzini ezinganamgogodlha, ekufana neenkala nama-shrimps.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wezinga elifuthumeleko kanye nelitjhisako. Ezinye ziyatholakala nemanzini ahlwengileko.

Imihlobazo Ejayelekileko

Five-lined cardinalfish
Cheilodipterus quinquelineatus
Indian tiger cardinalfish
Cheilodipterus lineatus
Short-toothed cardinalfish
Apogon apogonides