Cape Wagtail

© Roger de la Harpe
Cape Wagtail.

Ligama

Cape Wagtail [Motacilla capensis]

Family

Motacillidae

Budze

Lishumi nesiphohlong sema cm

Indzawo

Ivama kuba seceleni kwemanti lahlobile noma elugwini lwemanti lanaswayi kepha ijwayele tindzawo tekuphumelela letisemadolobheni nasetingadzeni

Kukhala kwenyoni

Umsindvo lohlabelela kamnandzi ‘tseee-chee-chee’ kukhala kanye nekushaya inkwela, ingoma lesho kamnandzi.

Kwakhiwa

Emacandza lamabili kuya kulamane, kuvama kubamatsatfu kuya kulasihlanu bese lasikhombisa ake abhalwa phansi’; mtfubi losamnyama kakhulu noma lokunslokunsundvu. Kufukamela lemilili yomibili emalanga lalishumi nakutsatfu kuya eshumini nakune.

Inchazelo yalengakakhuli kahle

Lencane inenhloko lensundvu njengasemuva, ngaphansi insundvu bese timphiko tivalokumhlophe.

inchazelo yalendzala

Lenyoni leyatiwako iphambaniseka ngalelibala layo lelimphunga losa nsundvu etindzaweni letingetulu, libhande lelimnyama lelivundle esilevini bese umsila ngaphandle lomhlophe etinsibeni. Kute lokumhlophe endzaweni yesibili.

Setfulo

Indzawo leyatiwako.

Kusakateka

Kusuka eKenya nase mphumalanga ye Congo kuya eningizimu yase Cape.