Cape Wagtail
UDzwiri

© Roger de la Harpe
Cape Wagtail.

Igama

UDzwiri

Igama lesi-Latin

Motacilla capensis

Umdenayo

Motacillidae

Ubude

18 cm

Indawo yokuhlala

Zivamise ukuhlala eduze namanzi atsengekileko nofana eqadi kweligu, kodwana sezizijayeze ukuhlala emaphagini kanye neentonini nofana eemvandeni zemadorobheni.

Isililo senyoni

Inetjhada, elizwakala kwanga kubethwa isimbi (ringing) elithi: 'tseee-chee-chee' begodu inomlozana, ohlengezela njengengoma.

Ukubekela nokufukama

Ivamise ukuba namaqanda amabili ukuya kamane, kesinye isikhathi abamathathu ukuya kamahlanu kanye nalikhomba akhe agadangiswa; anombala osarulana okufipheleko, wande nangamatshwayo namacatjhaza azotho. Afukamelwa ngeduna nesikazi amalanga alisumi nantathu ukuya kalisumi nane.

Ihlathululo yamadzinyana

Amadzinyana anehloko yombala ozotho njengomhlanawo, kuthi ngaphasi emathunjini ibenombala othanda ukuba zotho kanye namaphiko afihlekileko wencenye yesiphetho esimhlophe.

Ihlathululo ngezidala

Inyoni ejayelekileko le ihlukile ngombalayo omlotha okuqarhwe ngozotho encenyenayo ephezulu, ibenemida enzima evundla esifubeni kanye nombala omhlophe welingaphandle lomsilayo weensiba. Nokho ezilandelako nofana ezikhulu azinawo umbala ohlophe

Ubujamo

Imhlali ojayelekileko.

Ukwabeka nokusabalala kwazo

Ukusuka enarheni ye-Kenya kanye nepumalanga ye-Congo ukuyela esewula yeKapa nofana yePhondolwandle.