Bontebok

© Nigel J Dennis

Libito

Bontebok (Damaliscus pygargus pygargus)

Kutiveta Kwato

Le Bontebok silwane lesisemkhatsini ngebukhulu, lenyamatane yonkhe yatiwa ngelibala layo lelinsundvu lotopele, libala lelimhlophe lelisebusweni bayo, nelibala lelimhlophe lelingasemuva etibunu naphasi kwesisu nasemilenteni, nemsila lonemubadlana lomnyama. Yomibili lemilili inetimphondvo, noma letimphondvo temvu lendvuna tisindza kunetemvu lensikati.

Letikudlako

Lena yinyamatane yasendzaweni lenkhulu lenetihlahla, inconota tjani lobufisha lobukhona kuleyondzawo.

Kwakhiwa Kwato

Silwane lesihlanganiswa noma nini. Letinsikati tibanemndlandla wekuhlangana natinamibili iminyaka. Letikhatsi tenteka emkhatsini wa Bhimbidvwane nasemkhatsini weNdlovu. Ematfole atalwa ngdesikhatsi se nyanga yeNyoni kuya enyangeni yeMphala emva kwekumitsa sikhatsi lesi ngemakhulu lamabili nemashumi lamatsatfu nesiphohlongo kuya emakhulwini lamabili nemashumi lasihlanu nakune semalanga.

Kutiphatsa Kwato

Tikhululekile futsi tinemdlandla. Letindvuna tiyayivikela indzawo yato futsi nangesikhatsi sekuhlanganiswa tivikela indzawo lencane lenamabili kuya kulasiphohlongo esifazane kanye nebantfwababo. Ema bontebok lamadvuna lasemancane ahlangana ngemihlambi yawo lemikhulu.

Lapho Titfolakala Khona

I Bontebok yayitingelwa kakhulu ngema colonists kangangobe nga 1830 kwasala lamashumi lamabili nakubili kuphela. Namuhla agcinwe eBontebok National Park lapho avikelwe khona, leyamemetelwa nga 1931. Nga 1992 inombolo yato yelubalo yakhula ngatigidzi letimakhulu lamabili emakhulu. Nga 1961 lebeyibekiwe yesibili edvute kwe Swellendam yamemetelwa, lenamuhla itfwele ema bontebok lamakhulu lamabili emashumi kuya kumakhulu lamatsatfu emashumi. Ngetemlandvo, kuhlakatwa kwema Bontebok kwakalwa endzaweni yase southwestern cape, lelapho yaphindze yabula etindzaweni letingaphandle nalapho ihlala khona.

Lucwalingo Lolubhaliwe

Leligama le Bontebok livela ekusukeni nakumibala yema Dutch labekahamba ngemunyaka wa 1600. Ema Blesbok lasemhlambini munye, yomibili lemihlambi yahlanganisa lisu lelihle futsi kunemibono emkhatsini waletinye