Blood Lily

© Nigel Dennis
Blood Lily.

Ligama

Blood Lily noma Paintbrush Plant

Ligama Lelathini

Scadoxus puniceus

Inchazelo

Le Blood Lily yimbali lesimangaliso noma lecwebetelako. Ikhula ibe ngaemakhulu lasihlanu ema mm ngebudze phindze ibebovu losansundvu lomacashata loyimbali futsi loluhlata lomanyatelako, inyakata njengemacembe. Lesimangaliso senhloko yalembali, lesilikhulu nemashumi lasihlanu ema mm ngebubanti, sinabovu loya kubovu losa nsundvu lonemacembe lagegelete lembali lenkhulu leluphuti losibekele loya kubovu ngelibala. Sikhatsi salembali sisuka enyangeni yeMphala kuya enyangeni yeLweti

Indzawo

Le Blood Lily ingatfolwa ikhula etindzaweni letinetjani lobusemtfuntini kanye nasetindzaweni letinamatje lamakhulu letise nyakatfo ye Ningizimu Afrika, nasenyakatfo lesetulu lese Tanzania.

Inhlanyelo

Lamagumence ayo lamasha labovu atsandvwa kudliwa tinyoni kanye nema squirrels.

Umbhalo lohlanganisiwe

Le Blood Lily yatiswa ngekutsi yi Haemanthus magnificus kepha yehlukanisiwe muva ecenjini lemndeni wayo ngenca yemacembe ayo.

Timphandze letiyindingilizi tale Blood Lily titfwala iphoyizini lengaba yingoti kumitsi leminingi kepha tingasetjentiswa kanyekanye netimphandze kwentela imitsi yemkhuhlane, sifuba, sifo sekuwa futsi nekuyisebentisela phoyizini.