Blood Lily
Llili ya Madi

© Nigel Dennis
Blood Lily.

Leina

Llili ya Madi goba Sebjalo sa Poratšhe ya pente.

Leina la selatini

Scadoxus puniceus

Tlhalošo

Llili ya madi e tloga e le letšoba la go kgahlišago. Le gola go fihla dimilimetara tše 500 ka botelele gomme le na le kutu ya dipatswa tše boserolane-botsothwa le mahlare a swanago le lekhubu. Matšobana a agilego mo kutung ya mohlare wa letšoba a kgahlišago, yeo e ka ba dimilimetara tše 150 ka bophara, e khubedu go ya go diprabokhubedu-botsothwa dipraktse tšeo di dikanyeditšego matšoba a kgoparara a mmala wa namune a go fifala go ya go wo mohubedu. Nako ya go khukhuša ke go tloga ka Diphalane go fihla ka Dibatsela.

Mafelo a bodulo

Llili ya madi e ka hwetšwa ka go gola ka meriting wa bjanye ba lešoka le ka mafelong a matlapa ao a ka Lebowa la Afrika Borwa, le ka Lebowa la go fihla ka Tanzania.

Peu

Borekhu bja go ba botse ka khubedu ke dijo tša dinonyana le dihloras.

Dintlha tša naga

Llili ya madi e bitšwa Haemanthus magnificus eupša e arogantšhwe ga bjale go tšwa go leloko ka lebaka la mahlare a yona a melago mo kutaneng.

Digwere tša Llili ya madi di nago le mpholo ye mengwe yeo e ka ba kotsi go ya ka dilekanyo tše kgolo, eupša di ka šomišwago mmogo le medu ya mehutahuta, go akaretša mokhohlane, bolwetše bja mafahla, lepera le bjalo ka sehlare sa mpholo.