Blood Lily

© Nigel Dennis
Blood Lily.

Igama

Blood Lily or Paintbrush Plant

Igama lesi-Latin

Scadoxus puniceus

Ihlathululo

Umhlobo lo wethuthumbo muhle khulu. Likhula belibe mamilimitha amakhulu amahlanu wokuphakama, begodu linesiqu esirhanyazelako ngokuhlaza satjani namacatjhazana abomvu okuqarheke ngazotho kanye namakari aphephezelako nofana aliliza. Ubuhle balokha nakatlhurhako, obuvame ukubabanzi ngamamilimitha alikhulu namasumi amahlanu (150 mm), bunombala obomvu ovangene nozotho ukusuka kelinye ikari ukudlulela kelinye, begodu andungulele umbala ofana nelamune okumnyama ukuyela kobomvu. Avamise ukumila bekathele kuhle ukusuka ngenyanga kaSewula ukuyokufika kuSinyikhaba.

Indawo yalo yemvelo

Ithuthumbeli lingatholakala limila emithunzini yesikhotha kanye nahlangana namatje eendaweni ezisetlhagwini yeSewula Afrika, kanye neTlhagwini ukukhuphukela e-Tanzania.

Imbewu

Imbewu yamamomori abarhanyazelako ngokombala obomvu ithandwa khulu ziinyoni namakhodlwana.

Ibuthelelolwazi ngomangwalo

Ithuthumbeli begade lifakwe ngaphasi komkhakha wama-Haemanthus magnificus kodwana libuye lakhutjhwa muvanje emhlobeni lo ngokuthi linesiqu esinamakari.

Ihlokwana yethuthumbeli eyakekhe ngengelerhe imumethe itjhefu engaba yingozi nange idliwe ngobunengi kodwana asetjenziswa ngokuhlangana nemirabhayo ukulapha manye wamalwelwe ambalwa afaka hlangana, amakhaza, i-asthma, leprosy, kanye nekhambi lokulapha ubungozi betjhefu.