African Buffalo
Inyatsi ye Africa

© Shem Compion

LIGAMA

Inyatsi ye Africa

KUBONWA KWATO

Yinkhulu futsi inemandla itsatsa nakancane, le Nyatsi yase Africa ifika eshumini nesihlanu ngemamitha ngebudze bemahlombe (1.5m) kanye ne mass lengemashumi lasikhombisa nesihlanu sema kg(750kg). Yomibili lemilili inetimphondvo, leto tetinkunzi tibekiswa ngesisindvo lesikhulu netimphondvo letigobile.

KUDLA LETIKUDLAKO

Umhlambi weTinyatsi unebumcoka bekufundza kubanemandla emadlelweni. Ngekondla imihlambi, tiphocelelekile kutsi tigucule tjani lobudze bube bufisha ngekutsi tibudle kulelodlelo khona kutobalula kuleto tilwane letikalelekile ngendlela letidla ngayo noma leto letingakhoni kudla etjanini lobudze.

KWAKHIWA

Kuhlanganiswa kwenteka emkhatsini we Ndlovu(March) neNkhwenkhweti(May). Itsatsa sikhatsi lesingemashumi lamatsatfu nakutsatfu semalanga (330 days) ingekhatsi kwe sisu. Ematfole lahamba ngalinye atalwa emkhatsini wa Bhimbidvwane(January) na Mabasa (April), skhatsi sekubonakala sato yi Ndlovana(February). Tinyatsi tase Africa titsandza kuhlangana naletinye tilwane. Imihlambi lecondzisiwe lengemashumi lamakhulu lahlukahlukene levame kuluswa, kepha leyehla ibe yimihlambi lemincane ngesikhatsi sendlala (drought).

KUTIPHATSA/IMPHATFO

Kakhulu titingelwa ngemabhubesi. Uma inhloko yemndeni weTinyatsi ihlaselwa, letinye tigijimela kuyoyisita. Ngekuhlanganisa inombolo yetinyatsi tiyakhona kwenta kutsi tikhweshise kuhlaselwa ngumhlambi wemabhubesi. Inkunzi ye Nyatsi lelimele yatiwa kakhulu batingeli kutsi iyingoti, futsi ngiso saletinye tizatfu lesenta kutsi ibitwe ngalesinye setinkunzi letisihlanu(Big Five). Ngalendlela letingayo leti tilwane tisicalo saletinengi letitingelwako, letinemlandvo noma letenta umlandvo futsi lekukhulunywa ngawo.

LAPHO TITFOLAKALA KHONA

Endzaweni legcwele emahlatsi netjani netihlahla, imihlambi lemikhulu yeTinyatsi tase Africa tiftolwa eKruger National Park, imihlambi lemincane isendzaweni yase Zululand kanye nase Mpumakoloni (Eastern Cape).

NGETELICWALINGO NOMA NGEKWEMLANDVO

Kutsiwa Inyatsi ikubuka ungatsi uyikweneta imali, lena ngiyo indlela lencono yekuyichaza umakungenteka uchamukele noma uvelele kito uhamba ngetinyawo emhlatsini.
Tinyatsi titsatselana malula kugula lokuphatsa tilwane/imfuyo, ngalesi sizatfu Tinyatsi letite sifo noma letisakhiwa tibekwa todvwa etindzaweni letifana ne Mpumakoloni(Eastern Cape eMzansi Africa bese tiftola emanani lasetulu ngentsengo.