African Buffalo
Nare ya Afrika

© Shem Compion

Leina

Nare ya Afrika goba ya Kapa (Syncerus caffer)

Ponalo

Ke mohuta wa kgomo ya go tia ya naga. Nare ya Afrika e fihla legetleng ka go ya godimo dimilimitara tše 1.5, gomme ka boima bja dikilograma tše 750 poo le tshadi di ne manaka, tšeo tše beng dipoo di bonala ka manaka a boima a go lebelela godimo a go phetlega.

Dijo

Mohlape wa dinare di ne mokgwa le kwano ya go phidišana mo sethokgweng ka go fula ka bontšhi. Di tšea boikarabelo ka go fokotša bjanye bjo bo teele gore bo be bjo mokopana mo diago tše dingwe tša diphoofolo gore di kgone go fula go ya ka tlwaelo ya tšona.

Pelego

Di atiša go hlakana mosemeng dikgwedi tša Mopitlo le Mosegamanye, di duša sebaka sa go lekana matšatši a 330 ka namane e tee dikgweding tša Pherekgong le Moranang, ka palo ya tšona go ya godimo ka kgwedi ya Dibokwana. Mohlape o o ratang go sepela le tše dingwe wa di Nare tša Afrika di atiša go bonwa di fula ka palo e ka bago makgolo a mmalwa. Eupsa tše beng seripana ša sehlophanyana feela nakong tša komelelo.

Boitshwaro

Di tsomiwa gantšhi ke ditau, ge engwe ya mohlape e hlaselwa, tše dingwe di tla phakiša go e thuša. Ka go kgobokana ka palo, dinare di kgona go swabiša sehlopha sa ditau gomme sa di bolaiša tlala. Poo eo e gobetšeng ya nare e tšeewa e le kotsi ke batsumi. Gomme ke ye ngwe ya mabaka ao le yona e balwago go ba e nngwe ya diphoofolo tše hlano tše kgolo. Mokgwa o ke o mongwe wa boitemogelo ba batsumi ba kgale.

Moo di hwetšago gona

Di phela mašokeng mo go sa gwetšagalego pula e ntšhi gona mme e ne bjang. Mehlape e megolo ya dinare tša Afrika e hwetšwa Phakeng ya Setšhaba ya Kruger, mehlape e menyenyane e hwetšwa kua Kwa-Zulu le Kapa Bohlabela.

Tše bohlokwa

Go polelo ya gore Nare e go lebelela eka o e kolota chelete, gomme se se hlakišetso ya se go lebang ge o gahlana natšo o sepela ka maoto šokeng.
Dinare ke bafitišetši ba ditwatši tše kotsi go phoofolo tša gae, gomme Dinare tša go hloka bolwetši ke tše di ruilwego mafelong a go swana le Kapa Bohlabela ka Afrika Borwa, gomme di theko ya godimo.