African Buffalo
Inyathi ye-Afrika

© Shem Compion

Ukubonakala kwayo

Yikomo ekulu begodu enamandla, iNyathi yeAfrika ifikelela emahlombe ngobude obu-1.5m bese nobudisi obuma-750 kg. Bobubili ubulili buneempondo, bese iimpondo zekunzi zona zibonakala ngokuba zikhulu begodu ziqale phezulu.

Ukudla ekudlako

Imihlambi yeenyathi inomthelela omkhulu nendawo lapha zitholakala khona emangweni. Zidla utjani obukhulu obunengi ngesikhathi sinye, begodu ngizo ezingunobangela wokobana utjani obuphezulu buqinteke busale bubufitjhani, lokhu kusiza ezinye iinlwana ezizumako zikwazi ukudla kuhle nazo.

Ukukhulisa

Ukuhlangana nofana ukukhwelana kwazo kwenzeka hlangana noNtaka Kanye noMrhayili. Ukuzithwala kwazo kuthatha amalanga ama-330. Amakonyana ngalinye abelethwa hlangana nenyanga kaTjhirhweni noSihlabantangana bese nendlazana yamanye abelethwa ngoMhlolanja. Inyathi ye-Afrika le ikwazi ukuhlalisana nezinye iinlwana. Imihlambi yazo ivame ukubonakala ingale kwekhulwini kodwana ngesikhathi sesomiso iba yincani.

Ukuziphatha

Aye idliwe ziimbhubezi khulu. LOkha ilunga linye lomhlambi wazo lisahlelwa, zoke ziyagijima ukumsiza. Umhlambi weenyathi nawupheleleko uyaba namandla wokubulala isiqubuthu seembhubezi soke. Inyathi elimeleko ngiyo ethathwa njengeyingozi khulu bazumi, ngikho ke lesi isilwana singaphasi kweenlwana “ezihlanu ezikulu”. Lokhu kususelwa eendabeni, iinolwana kanye neensumanusmani nezehlakalweni zabazumi ezenzeka endulo.

Zitholakala kuphi

Itholakala khulu ehlathini lemithi eziingodo ezide, umhlambi omkhulu weenyathi atholakala khulu eKruger National Park, umhlambi omncazana nawo uyabonakala magegana neZulunda kanye nePumalanga Kapa.

Amanowutsi

Aye kutjhiwo bona iNyathi iqalana emehlweni kwanga uyikweleda imali, lokhu litshwayo eliqakathekileko elibonakala ngazo nawuhlangana nazo ukhamba ngeenyawo ehlathini.
IiNyathi zineengogwana yevayirasi eyingozi eenlwaneni ezitholakala ekhaya, ukulinga ukulawula lokhu iinyathi zikhuliswa ngokwesayensi eendaweni ezifana nePumalanga Kapa eSewula Afrika begodu zibiza inani eliphezulu.