Mopane Tree

© Shem Compion

Leina

Mopane [Colophospermum mopane]

Tlhalošo

Setlabelo sa mohlare wa Mopane ka ntle le pelaelo ke mahlare a sebopego sa serurubele, ao a le go botala bja go phatsima ge di tšwelela eupša o fetogela go kaleidoskopo ya mebala ya lehlabula mebala ka morago ga sehla. Mebala ye ke dipharologantšho tša mebala ya naga ka dikgwedi tše ntšhi tša ngwaga. Bontši bja mehlala e na le dithito tše mmalwa gomme tša phatlalala go ya godimo ka popego ya V ya go phatlaletše ya nkgokolo eupša e bokaone bja korone ya go phatlalala ya popego ya V.
Lekwamati ke la boputšwa bja seetša go ya go bja go fifala le ka manga a ma telele a go bonala kudu. Mehlare ye mengwe ya Mopane e ka ba botelele bja go fihla dimilimetara tše 25, kudukudu ka mabung a mathume a boreledi a go koloba. Ge mabaka a sa dumele, mašokošokwane a Mopane a tsebjago bjalo ka 'Mopane scrub' gomme ka nageng ya selegae ba e bitša ‘gumane’ gomme di tletše. Lekwamati ke la go hlagelela kudu ga manga a ma telele. Dithito tša kgale di boputšwa bja seetša kudu gomme tše nnyane di fifetše. Matlakalana a mabedi a tšwago go lenono le le tee. A sebopego sa mapheko a serurubele.

Matšoba le Dienywa

Matšoba a Mopane a boserolane go ya go botala, ke a ma nnyane le go tšwelela thitong gomme hlagelela ka dihlopha tša go lekelela kgauswi ntlha tša lekalana tša go hlakana. Seenywa sa mohlare wa Mopane se na le sephotlwa sa go ba sephaphathi sa go ba letlalo, sa go ka ba sebopego sa pheyo. E botala mathomong, e na le ye peu ye tee ya go šošobana ya mebala ya go ba sephaphathi ka kgeleswa ya go kgomarela. Go thunya go diragala tloga ka Manthole go fihla ka Pherikgong. Go enywa go diragala go thoma ka Moranang go fihla ka Phupu.

Moo di hwetšwago gonas

Mohlare wa Mopane o ka Aforika Borwa, Botswana le Namibia.

Latin leina

Mohlare wa Mopane ke modudiše wa Seboko sa Mopane [Gonimbrasia belina] e lego ya bohlokwa kudu go ya ka dinyakwa tša phepo ya batho ba bantšhi ka Aforika. Seboko sa Nopane, se tsebjago bjalo ka Mašotša se bunwa sa lewa se le bjalo goba sa omišwa bjalo ka mothopo wa dijo tša ka moso. Kota ya mohlare wa Mopane le yona e šomišwa ka bophara go fanitshara ka mmala wa yona le go swarelela bokaone, ka ge e le ya go tiya e thibela mohlwa , seo se e dirago gore e be ya nyakegago go magora.