Kofi Annan Ka Nelson Mandela

Molaetša Go Mandela

©Eric Miller

Kofi Annan o ile a šomiša monyetla wa mohla wa thuto ya Mandela ya bohlano ka kgwedi ye e ilego ya diragala ka July 22nd, 2007. Tiragalo e be e le ya go ruriša leina la Nelson Mandela le botho ba gagwe le mosadi wa gaggwe. Kofi Annan o ile a tlaleletṧa lethabo la gagwe a re, ‘o be a thabile kudu go lala letṧatṧi la la Mandela la Matswalo mo Johannesburg, ka ge o be o mo rata kudu.’ “Ruri, ke monyetla go fa thtuto ya Mandela ya ngwaga wo. Pele ke thoma nka rata go hlatholla selo.

Ke tlo fa thutu go tlotlisa Nelson Mandela, ga ke a tla fa go fa Nelson Mandela thuto. Ga ke ka dira selo sa mohuta woo. Ge nkabe ka dira seo, o be a tla theeletša ka botho le kgotlelelo. E fela e re ke le botše se: a gona motho o ka akanyago go ruta Madiba. E sego ka letšatši la gagwe la matswalo e bile e sego ka letšatši le lengwe le lengwe.

Le ge a tlogetše mošomo wa gagwe mengwaga e fetilego, ga se a tlogela taolo ya gagwe. Le bjale o sa phegelela go mpitša ‘molaodi’. Mengwaga e mentši ge nka mmitša o nkarabe a re, ‘molaodi wa ka’ o kae?’ Nna e be ke fetola ke re, 'Nka ba molaodi wa gago bjang?' e be a re, 'mongwaledi wa UN o laola lefase. E fela o a tseba gabotse gore ga se ka laola lefase le ga tee. Le bjale ga ke laole UN, e fela o sa phegelela. Ke nagana gore o a nkwera.

E fela ke mokgwa woo a lego ka gona. O bona ka tsela ye a myemyelago ka gona. Nelson Mandela e ka ba moemedi mo lefaseng ka moka, wo boleta, wa go segisa le go seleka. E bile ke motho wa maatla kudu. Ka moka ga rena re tsena sebeteng sa gagwe le go tia wa gagwe, ka ge re bone mengwaga e mentši ye 27 e fetilego, kua kgolegong e bile o kgonne go ntšha Afrika Borwa gare ga kgethologanyo le nako e boima.

Lefase le bone ka mokgwa wo Mandela a dumelago mo tokolgong, botho bja batho, le ditokologo tša botho gore ba kgone go phethagantšha ditoro tša bona. Gomme nako ye ke be ke šoma le yena ke ile ka hwetša monyetla wa go bona ka tsela yeo a be a ikemišeditše ka gona go phethagatša dikgoplo tše. Ke mmone gare ga ditherišano tše boima kudu, bjalo ka Burundi, moo a bego a leka go hwetša batho ba be ba le mo ntweng gore ba bee dithunya tša bona fase gomme ba kgone go dira khutšo.

Ge a bona seo se se diragala pele ga gagwe, o ile a re, ‘Lena bathi, le dira gore ke swabe go ba motho moAfrika. Ye ke yona nyatšo go tšwa go mothong woo re lego mo tlotlo ka yena mo Afrika Borwa. Le wena o ka akanya maatla a mantšu a. Goba mohlomongwe ga o kgone. E be e le sebakanyana se se maatla kudu sa go ba le seabe. Ka tsela ye ngwe, go ya ka kokwane Nelson Mandela ga se motho wa go roromela.

Ka ke bontši ba lena le tseba gore ge nako ya gagwe ya BoPresidente e fela batho ba ile ba mo bolela le ye na gore a šale. E fela o be a ike ikemišeditše go tlogela. Ka nnete ke mohlohleletši wo botse mo kontinenteng, ka ge dipresidente tše ntši di ile tša fetola melao gomme ba dula godimo ga taolo mengwaga e mentši ba ganelela. Go na le balaodi ba bantši bao ba ilego a ithuta bontši bopresidenteng ba Mandela, bjalo ka gore, ga o fe maela mo lagatong la godimo fela.

Translated by Lebogang Sewela