U-Kofi Annan ngoNelson Mandela

Ikulumo noMandela

©Eric Miller

U-Kofi Annan wathola ithuba ngomnyanya kaNelson Mandela ebegade ubizwa nge-Fifth Nelson Mandela Lecture mhlazana amalanga ama-22 ngenyanga kaVelabahlinze 2007, ukuhlonipha igama likaNelson Mandela nobuntu bakhe, ukuzwakalisa ukuthaba kwakhe nokomkakhe u-Nane ekugidingeni ilanga lakhe lokubelethwa eJwanasbhege mhlazana amalanga ali-18 kuVelabahlinze wangezelela ngokutjho amahlaya ngaye: “Kulitjhudu kimi bonyana ngithule iSifundo ngoMandela umnyaka lo.

Ngaphambi kobanyana ngithome ngithanda ukutlhadlhula enye into. Ngethula isifundo sokuhlonipha uNelson Mandela. Angizami ukufundisa uMandela nakancani. Angithembi bonyana bengingathoma Nangingalinga, cabanga angalalela ngomusa, nangokubekezela, kodwana akhenginitjele lokhu: umuntu akathomi afundise uMadiba khulukhulu ngelanga lakhe lokubelethwa, kungasi kunanyana ngiliphi elinye ilanga.

Nanyana atjhiya i-ofisi lakhe iminyaka eminengi eyadlulako, kodwana akakatjhiyi ngitjho ne-ounce yinye yamandla wakhe wobudosi phambili bemvelo. Nanje, usaragela phambili nokungibizangomphathi ngeenzathu thize. Sekuminyaka embalwa, kuthi lokhanyana nangimdosela urhala, angiphendule ngokobanyana ngimphathi. Unjani, mphathi? Ngiphendule ngithi, Ngimphathi wakho njani? Aphendule athi, Nobhala Zombelele we-UN.

Ubusa umhlaba. Kodwana uyazi naye bonyana akhenge ngabambusi womhlaba. Kwanjesi angisasuye nomdosi phambili we-UN. Begodu usakatelela ukungibiza njalo. Ngicabanga bonyana uyangitshima. Kodwana yena wahlala anjalo. Lokho ukubona ngokumomotheka kwakhe okubizako. UMandela angaba ngolunge, onamahlaya nothanda ukusukela ngokwenza amahlaya, kodwana ungomunye wabaqine khulu emhlabeni.

Soke siyasazi isibindi nokuzimisela okwamenza bonyana abambelele ejele iminyaka ema-27 okwenza bonyana ibandlululo ebelingapha ngenarheni yeSewula Africa silibone liphela kungena isikhathi setjhuguluko elibudisi kodwana elaba yipumelelo letjhaphuluko. ’Iphasi libonile bonyana ukholelwa kangangani ekutjhaphulukweni, esithunzini sabantu, namalungelo wabantu ukuphumelelisa ibhudango lakhe.

Begodu emsebenzini wethu sobababili, ngibenetjhudu ukubona bonyana uzimisela kangangani ukuphumelelisa lokho. Ngambona ngesikhathi semikulumiswano ebudisi, njengaleza ze-Burundi lapha bekalinga bonyana iinhlangano ezimbili ebezilwa, zibeke khona phasi iinkhali zenze ukubuyisana.Wathi lokha nakabona bonyana kwenzekani eduze naye. Wathi, ‘Nina madoda ningiphathisa amahloni ngokuba mu-Africa. Ukuzizwa ubuhlungu nokuthweswa amacala emuntwini osenza soke sizikhakhazise ngokuba ma-Afrika. Cabangana amandla amumethwe mamezwi la.

Nofana mhlambe, angekhe. Begadi kusikhathi esingakajayeleki nakancani samandla. Begodu saba nemiphumelaso ebegade ihlosiweko. Kobunye ubujamo – begade kuziinkambiso lawulo – uNelson Mandela angekhe wamenza lutho.. Kwathi nokuphela isikhathi sakhe sokubaMongameli, abantu abanengi balinga ukumubawa bonyana aragele phambili ngokubusa. Kodwana bekazimisele ukutjhiya i-ofisi.

Nekuyisibonelo esihle enarhakazini bonyana aboMongameli kwesinye isikhathi batjhugulula, nofana bale ukulandela imithetho yeMithethosisekelo bakakarelele ukubusa iminyaka amtjhumi. Kunabanye abarholi bangaphambilini abafunde iimfundo eziqakathekileko kuMandela ngamva kobuMongameli: kobanyana izinga eliphakathi akusiyikho kodwa lapho ungenza khona umfakela.

Translated by Johannes Nkosinathi