Impala
Phala

© Roger de la Harpe

Leina

Phala [Aepyceros melampus]

Ponalo

Phala ye e ya tsebega e bile e phela lifelong la mašoka mo Afrika. Ke phoofolo bo eketlo,ya ba le bošweu ka tlase. E kala dimillimetere tše 900 magetleng. kgapa e kala dikholometere tše masome selela, di ewea tšona di kala dikhilometere tše masomenne. Mothaladi wo mo Ke dikgapa fela tšeo di nalego manaka a sebopego sa (lyre) le botelele ba go fihla dimillimetere tše (700).

Dijo

Phala ke phoofolo ya go ja dijo tša go fapana. E ja mehlare ya sethokgwat e be e fula bjang ka go kgokologa fase. Acacia pods le dienywa di a tšewa ge di le gona.

Pelego

Di belega ka nako ya selemo morago ga nako ya go gola ya matšatši a (194-200) An ewe e kgona thobalano ge e na le mengwaga ye mebedi. Dikgapa di kgona go rua morago ga ngwaga e fela di ganetšwa ke dikgapa tšeo di dulago lifelong ka ge di rena menyetla ya go tsawala.
Ngwana o tee o belega go thoma ka kgwedi Septembere go fihla ya January morago ga nako ya go gola ya matšatši a selela.

Boitshwaro

Mmepe wo Diphala di hwetšagalago gona. Magomo a rata sepela sepela dikhilometere tše seswai pele ga meetsi. Di tsebega ka taboga ya mehlašana le mašoka ge e tšhogile. Rutting e diregela gare ga dikgwedi tša mariga. Dikgapa tše nnyane di dula gare ga magomo s noši, gomme tšeo di nalego maatla go tlhoma mafelo di ba bodutu le batho ba yon aka nako ya rut. Tše tshadi di dilo le magomo a go rua.

Moo Di Hwetšwago Gona

Phala gare ga lešoka, E rata woodland savannahs kua dileteng tša Leboa and bohlabela Afrika Borwe, le dinaga tša mošala.

Dibatakgomo

Diphala di na le go bolawa ke diphoofolo tše kgolo tše dijago diohoofolo tše dingwe, gomme diphala tše nnyane tšona di na le go bolawa ke (Python). Ka fao Diphala di phelela di hlokometše ka mehla.
Ge e tee e ka bona leswao la kotsi e letša Alamo e be magomo ka moka a phatlalala. dimphonyana tša go kgahliša tša tlhago go bona diphuthi tše di taboga mafelo a botele ba go lekane ke metere wo tharo le wo lesemoepedi, ke selo sa go makatša kudu.

Dipalopalo tsa bohlokwa

Leina la se Latin: Aepyceros melampus
Boima ba ye tshadi: Dikhilometere tše masomenne
Boima ba ye tona: Dikhilometere tše masometlhano
Nako ya go gola: Dikgwedi tše tlhano goba šupa
Palo ya nyanne: Lamb ye nngwe
Tobalano: Dikgwedi tše leseometharo
Boemo ba pelego: Dikholometere tše thlano
Mohuta: Artiodactyla
Lelapa: Bovidae
Manaka: 55 cm

Motlhala Wa Maoto a Yona

Tlhako di bogale, di thakgafatše e bile di na le botelele ba go lekana le 4 - 6 cm.

Lenane Dintlha

Ke phuthi ya go tsebagala mo African savannah, Phala e be McDonald’s ya lešoka ka lebaka la gore di phela di jewa ke dibatakgomo. Maswao ka morago a swana le (logo).