Boitšhupo bja Diphoofolo

Ka moka ga dikgomo, dinku, dipudi, dipere dimpšhe, dikolobe le swanetše go fiwa maswaya, go ya ka Animal Identification Act (Act 6 of 2002). Boitšhupo bja diphoofolo ga bo dire fela gore go be bonolo gore bang ba hwetše tše timetšego goba tše utswitšego eupša le sekiša mahodu a diruiwa.

Kgopelo

Balemi ba swanetše go dira kgopelo ya maswaya go tšwa go the Registrar of Animal Identification go National Department of Agriculture, Forestry and Fisheries. Ntle le batswadiši ba Stud, bao ba swanetšego go ngwadiša goba go rekota diruiwa tša bona le South African Stud Book and Livestock Association.
Diforomo tša kgopelo di hwetšagala go tšwa go katološwa ga dikantoro, ofisi ya magistrate, dikantoro, bohodu bja leruo tša Ditirelo tša Maphodisa a Afrika Borwa le Registrar of Animal Identification.
Dikgopelo di swanetše go felegetšwa ke bohlatse bja go aterese, bja go se fete dikgwedi tše tharo. Ka morago ga ge e amogetšwe, e ka tšea dibeke tše pedi gore Mongwadiši a ngwadiše leswao ka gare National Register of Animal Identification System leo le le kgonago go fihlelela ke Maphodisa a Afrika Borwa fela.
Leswananoši la mong yo monngwe le yonngwe le na le mantšu a sa fetego a mararo a mo (mangwalo goba maswao). Ga go na motho yo a swanetšego go šomiša leswao ka ntle le le tumelelo ya mong wa lona. Ge e le gore leswao le fetišetšwa go motho yo mongwe, mong wa kgwebo ye mpsha o swanetše go dira kgopelo ya fetišetšo.

Melawana

©Peter Delaney
Melawana ye e itšego e gona, go laola ka sebopego, mokgwatlhamo le tlhamo ya maswo gammogo le tsela yeo dikarolo tše di itšego tša diphoofolo di lego ka gona goba ka mokgwa wo di sa thalwago. Tattoos, go fa mohlala, di ka fete 20 mm ka bophara le botelele mola e le gore di swanetše go feta 40 mm le go feta 100 mm ka bogolo.
Go ya ka National Stock Theft Prevention Forum diphoofolo di swanetše go fiwa maswao ka dibeke tše pedi ka morago ga go go rekwa.
Dikgomo di ka swao go tšwa go karolo ya kgwedi e tee le go fiwa leswao go tšwa go dikgwedi tše tshela. di swanetše go fiwa leswao ka nako ya tšona ya mathomo ya dikapolai di tšwelela (meno a mabedi). Leswao le ka bewa mo tsebeng, mola karolo ye e bonagalago ya mmele, ka ntle le go molaleng, di ka fiwa maswao. Balemi ba swanetše go hlokomela gore ga ba swaye dikarolo tša mmele tše di bago le khuetšo ye mpe ya boleng.
Diruiwa tše nnyane, tša go swana le dinku le dipudi, gammogo le dikolobe, di swanetše go hwetša maswao ka kgwedi e tee, leswao le ba bewa mo tsebeng.
Dimpšhe di ka bewa maswao ka fase ga lefego, go tloga ka kgwedi go feta dikgwedi tše tshela. Di ka hwetša maswao ka lehlakoreng la serope ka dikgwedi tše tshela. Mohuta wa leswao o ka ba le mantšu a mabedi fela di a mabedi, gomme di ka bewa 6 mm, kgauswi goba ka fase gomme maswo a mangwe ona a la bewa kgauswi nyana.
Dipere ka bewa maswao go tšwa go dikgwedi tše tshela le go fiwa maswao a mangwe go tšwa ka dikgwedi tše lesomepedi.

Translated by Lebogang Sewela