lkambiso Yokufanisa Ifuyo

Zoke iinkomo, iimbuzi, amatje, iiimfarigi kanye nempera kutlhogeka bona zenziwe iphawu loku khombisa bona ngezaka bani, ngokuya ngokomthetho we-Animal Identification Act (Act 6 of 2002). Ukutlhadlhulwa kwenlwane akwenzi kobana kubelula bona abanikazi bazo bazithole msinya lokha nazilahlekileko kwaphela, kodwana kwenza bona kubelula bona babotjhwe nabazebileko.

Uku-apleyalwa Kwayo

Abafuyi batlhoga ukobana ba aplayele imaraga zokutjhwaza iinlwane ku-Registrar of Animal Identification e-National Department of Agriculture, Forestry and Fisheries. Ngaphandle kwabafuyi be-STUD, ekutlhogeka bona batlolisele nanyana barikhode iinlwane ne-South African Stud Book and Livestock Association.
Amafomu woku aplaya akhona kuma ofisi wama-etension officer, emaofisini wabomorhastrada, emapholiseni ku-unit lapha kubotjhwa khona laba abeba ifuyo e-Registrar of Animal Identification. Amafomu woku aplaya kutlhogeka bona abe nencwadi yobufakazi i-proof address-engasi yidala kunenyanga ezintathu.
Kuthatha iimveke ezimbili kobana bakutlolisele imaraga leyo e-National Register of Animal Identification System erhona ukubonwa yi-South African Police Service kwaphela.
Imaraga yokukhomba ifuyo yomfuyi ngamunye ayifani neyabanye begodu, ingenziwa ngamatjhwayo adlula amathathu. Akekho ovunyelwe bona asebenzise isimbi yokutjhwaye ifuyo le ngaphandle kokobana athole imvume kubafuyi. Nange imaraga le idluliselwa komunye umuntu, umnikazi wesimbi yetjhwayo leyo kutlhogeka bona a-aplayele kobana idlluliselwe komunye.

Umthetjhwana

©Peter Delaney
Kunemithetho ethize ekhona elawula ubukhulu, umakhiwo kanye nephetheni yesimbi yokutjhwaya iinlwane, kanye nendlela yokobana amalunga athize wenlwane ekungakafaneli bona amaregwe. Ama-tatoo, ukwenza Isibonelo, akukafaneli bona itjhwayo libelide ukudlula i-20 mm ngobude nobubanzi lokha ama-brand marks kufanele abeyi-20 mm engadluli i-100 mm ngobude kanye nobubanzi. Ngokuya ngokwe-National Stock Theft Prevention Forum, ifuyo itlhoga ukumeregwa zingakapheli iimveke ezimbili ngemva kokobana ithengwe.
Income: zingafakwa i-tatoo kusukela nasele zinenyanga ubudala kanye nemaraga lokha nazinobudala obuyinyanga ezisithandathu. Zitlhogwa ukufakwa imaraga ngeskhathi ziveza amazinyo wangaphambili amabili. I-tatoo kufanele ifakwe eendlebeni, lokha amalunga womzimba abonakalako, ngaphandle kwentambo angafakwa itjhwayo. Abafuyi, kufanele batlhogomele bangafaki itjhwayo emalungeni womzimba angona igugu lesikhumba.
Iimbuzi nezimvu kanye nemfarigi, kufanele zifakwe i-tatoo lokha nazinenyanga ubudala, i-tatoo ifakwe endlebeni.
Imatje/-ostriches: angafakwa i-tatoo ngaphasi kwempiko, ukusukela nakanonyaka nenyanga ezisithandathu. Zingafakwa imaraga ukusukela lokha nazinenyanga ezisithandathu ngaphandle emagojini. Imaraga nanyana i-tatoo ingabanamatjhwayo amabili, iphawu libekwe lihlukaniswe nge-6 mm, eduze nanyana ngaphasi kwelinye amaphawu we-tatoo abekwe emaduzelana.
Iimpera: Zingafakwa i-tatoo ukusukela lokha zinenyanga ezintandathu ukuya kwezilisumi nambili ubudala.

Translated by Busisiwe Skhosana