Bohlokwa bja Sehlakahlake sa Robben Historing

Morago ka bo1700

©Roger de la Harpe
Ye e tsebjago botse bjalo ka lefelo leo le Nelson Mandela a feditšego mengwaga ye e ka bago ye 30 ya bophelo bja gagwe, Sehlakahlake sa Robben se na le histori ya go tšwela pele ye bohlokwa ya Aforika Borwa. La mathomo se be se šomiswa bjalo ka lefelo la tlhokomelo ya tlhago moo dikepe tšeo di thalago di ka tlatšago dikepe ka manyedi a go sa lefelelwe le mae a diphenkwini. Ge tšeo di fedile, dinku le mebutla di be di tsentšhwa. Mo nakong ye, bathala bao ba dirilego bosenyi ka dikepeng tša bona ba be ba ba theošwa go phela ka sehlakahlakeng go hwa.

Sehlakahlake, sa go ba thokonyana mabopong a Motse Kapa, se bile kgolego ya mathomo ya sepolotiki ka ka nageng morago ka bo1700 ge manaba a maMosleme go mmušo wa Dutch ka Indonesia ba rometšwego gona. Nakong ya Dintwa tša Mollwane ka Kapa Bohlabela ka bo1800, baetapele ba Mathosa, go akaretšwa le mogale wa moporofeta Makana, ba ile ba romelwa fao ke bafaladi ba ka Yuropa. Ka morago e ile ya ba phelammogo ya lepera le sepetlele sa digaswi gomme ya ba sebo ya WWII pele e fetolelwa kgolegong ya sepolotiki ya kgethologanyo. E nyakile go ba lefelo la baeti la go betša la ka lewatleng, eupša ka mahlatse bjale sehlakahlake ke peeletšo ya setšo le bolotatlhago.

Translated by Lawrence Ndou