Ukutlhadlhulwa kweZinja Zekhaya

©Eric Miller
Izinja zekhaya (Canis familiaris) zingabanga umonakalo omkhulu efuyweni eseplasini. Abanye abantu bahlumbana bona zizinja ezingatlhogonyelwako nezilambileko kwaphela ezingadala umnakalo, kodwana iqiniso kukobana nezinja ezitlhogonyelwa eziphiwa ukudla okwaneleko ezikulu nezincani, ngizo ezidala umonakalo khulu. Izinjezi zingaba nanyana yini kusukela ku-special ukuya kuma-Jack Russel nanyana ama-Boerboel begodu umonakalo wazo uba mumbi khulu lokha nazikhamba ngemihlambi.
Izinja zingakhamba amakhilomitha amade ziyokubamba ifuyo zidale umonakalo. Abantu nanyana abanikazi bavamise ukungawazi umonakalo odalwa zizinjezi. Ngitjho neKapa kube nemibiko yezinja ezikhamba zizinengi ezidala umonakalo e-Table Mountain lokha abaninizo nabangekho baye emsebenzini. Zimraro khulu lokha abafuyi amaplasabo aseduze kwendawo ezihlala abantu.

Iphetheni Yokubulala Nokudla

Izinja zizilwane ezizumako eziganga khulu. Zidabula zilume islwane ezisibambileko, begodu azinaphetheni yokwenza lokhu. Kusala iimporo ezinengi khonapho, ngebanga lokobana zigijimisa zilume islwanesi lokha zigijimagijima eduze kwaso. Izimvu ezincani zivamise ukulunywa zizinja esifubeni, ngemva kwehloko, lapha ezikulu zilunywa nanyana kukuphi emzimbenazo. Ukulunywa kwazo kubonakala ehloko, endlebeni kanye nentanyeni yefuyo leyo.
Zibulala ifuyo budlabha – akukavamisi kobana kuhlwengeke lapha ziyibulalele khona njengalokha ibulawe zinlwane ezinye ezizumako – umzimba wefuyo leyo urhorhwa phasi. Umonakalo wazo mkhulu, ngebanga lokobana zibulala iinlwane ezinengi.
Iimporo zazo zivamise ukuhlangahlanganiswa nalezo zengwemabala, kodwana ngemva ezisi ngu – njengalezo zokatsu lo. Inani lenyama eziyidlako alifani, zidla inyama encani namkhana enengi. Zithoma ukudla islwane emanzinzweni, kuthi iincephu ezikulu ziganyulwe emzimbeni. Amathambo amakhulu ayahlafunywa nanyana adliwe, kuthi uboya burhatjhwe yoke indawo. Iincephu ezikulu zeskhumba nazo ziyadatjulwa.

Ukuzitlhogomela

©Eric Miller
nanyana emahogweni, nange kuzinkukhu, kufanele kutlhogonyelwe kuhle kuqinisekwe kobana izinja azingeni ngaphasi kwefensi. Nange kwenzeka imiraro, kungcono kobana kubizwe i-Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA). Izinja zemaplasini kufanele zivalelwe ebusuku, ziphiwe kuhle ukudla begodu zingavunyelwa ukujikajika zingatlhogonyelwa ukukhandela bona zitjhuguluke zibe mraro. Izinja ezingavalelwako zingabanjwa ngenthiyo ezivalwako. Umfuyi unelungelo langokomthetho lokudubula inja eseplasini lakhe ukuvikela ifuyo yakhe.

Translated by Busisiwe Skhosana