Ukusuka e-Robben Sibuyela eKapa

I-Wooden Boardwalk

©Roger de la Harpe
Iimvakatjhi azikavunyelwa ukuthatha iinthombe ngaphakathi kwejele, kodwana isthombe ngeze satlhadlhula ukuba kuncani kwekumba leyo. Begodu kubudisi ukutjho bona umuntu ukghona njani ukuvela endaweni encani kangaka ngehliziyo evulekileko. Yena nabanye egade abotjhwe nabo ngembala gade benomoya wobuSewula Africa, begodu sinetjhudu ukudlula ukuqabanga kobana baphuma ejele basese nemikhumbulo emihle. Begodu kusakarisa ukwazi bona abadosi phambili bokuthoma bepolotiki beSewula Africa enedomokhrasi basuka ejele baya epalamende.
Ngemva kokobana sitjengiswe ikumba egade iimbotjhwa zihlala kiyo ejelapho,iimvakatjhi ziyaphekelelwa zikhitjhwe ejele ngunogada wazo bazibuyisele endaweni lapha kungeniswa khona iinkepe ,lapho zibamba khona isikepe esibabuyisela eKapa. Nangabe usese nesikhathi esincani onaso ungakhamba uzibukelele ivikili le-quayside, nanyana ukhambe e-boadwalk yemaplanka, ezokutjengisa ama-penguins akhambakhamba ekugcineni kwelwandle.
Ikhambo elibuyela eKapa ngeskepe, liyakhumbuleka. Kusikhathi esihle godu sokobana uhlale uqabange. Abantu abahlukileko, bangathatha into ngendlela eyahlukeneko ngesikhathi salokha base-Robben Island. Abanye bangezwa ubuhlungu ngalokho abakubonileko, abanye bathabele bona koke ukuzinikela kwembotjhwa sele kuzaliseke ngesiphetho esihle. Kunalaba abazithathela ibhiya baziqabangele bona konje bangadlani entambama.

Ikhambo Elizwisa Ubuhlungu

©Roger de la Harpe
Nanyana ungayithatha njani, ukwenza kwakho nge-Robben island kuhlala kuyinto ekufanele yenziwe ngiwo woke umuntu ohlala eSewula Africa, nabahlali boke bephasi. Nanyana ukarwa nguMandela, linga ukuzivula ubone koke ngayo. Kulikhambo elibuhlungu, iimvakatjhi ezimbalwa zihlaselwa nabulwelwe behliziyo lokha zisathathe ikhambo le-Robben Island leli.
Lokha sele ubuyele e-Waterfront, ithabo lakho leSewula Africa etjhaphulukileko ngelakho, ungalithatha. Kodwana ngaphambi kokobana udanse elekgheni elikhanya khulu ledemokhrasi, qabanga kancani ngomlando wangemva. Nanyana kulula bona ukhohlwe ngomlando wethu obuhlungu, siqale kwaphela esiphethweni esinethabo esele sisithabela, lokho kungaba lkutjhapha okukhulu. Singaqiniseka kwaphela kobana iimfundo ezabhadelwa kabuhlungu ngegazi labantu abanganamlandu, lidluliselwa esitjhabeni esizako, ngokukhumbula umlando obuhlungu we-Robben Island. Asihlaleni sikhumbula amezwi amabili abalulekileko atlolwe encwadini yanje ejame ekungeneni kwe-Dachau nakwamanye amakampa wama- Nazi: Plus Jamais – atjho bona makungaphinde.

Translated by Busisiwe Skhosana