Ukuhlola I-Robben Island

Isigoga

©David Fleminger
Namhlanje, indawo le sele ilikhaya labantu abayi-150 ababahlali basafuthi. Kubalwa nalabo abasebenza e-museum, abonogada bejele, abasebenzi abazimbethi mthetho be-National Ports, abatlhogomeli be-light house, abasenzi be-works Department, nabanye agade bahlala la kusukela kade. Iimphakathi omncani ohlukene neminye. Abentwana bakhamba ngokutjhaphuluka bayokuvakatjhelana, iminyango itjhiywa ivuliwe nesikhathi sikhamba kancani, kufana kancani ne-Canada.
Isigogesi sinezindlu eziyi-100, indlu enye nenye inengadi ehlaza kanye nebharela elinde ukuthatha amanzi abuya ezulwini lokha nalinako. Izindlu ezihlala abantu nje ziyi-40 kwaphela okuyenza bona ithuse ebusuku. Ucharle osebenza eposini ungitjela bona uthola iincwadi ezingaba yi-2000 ngenyanga yinye.
Indawo ethandwa khulu lapha esigogesi livikili lomphakathi. Lapha bantu bendawo le bathenga khona izinto abazitlhogako .ababentwana barhaphisa isisebenzi sevikileli ngokobana basolokho babawa amaswidi wasmahla. Isitupu esinabileko sevikileli siphinde sisetjenziswe njengendawo lapha abantu bahlanganela khona, sinetafula enentulo zeplatiki ezimbili ezibekelwe abantu abafuna ukuziqoqela.
Eduze kwaso kunendawo lapha abentwana badlalela khona kanye ne-golf course (abahlali beSewula Africa bayibiza bona yi-Putt–Putt) yakhelwa bona abonogada bejele bazithabise ngayo begodu isese yihle.

Indlu ehle Ukuzidlula Zoke

©David Fleminger
Ngemva kweboda elikhulu kunedamu lokududa/-swimming pool, nekukulapha abentwana bavamise ukuhlala khona nababuya eskolweni, bebasunduzelane emanzini. Isigogesi sinanendawo lapha kudlalelwa khona umakhakhulwa aragkghwe kanye nalapha kudlalelwa khona i-criket, nekuyindawo eyakhiwa ma-British.
Isihlengelesi sinekulisa kanye neskolo samabanga aphasi, esinabantwana abama-23 kanye nabotitjhere ababili. Asikho iskolo samabanga aphezulu, njeke abantwana abakhulu bafudukela eKapa nanyana bakhambe ngebhesi yamalanga woke eya enarheni. Nekuyikhambo elibudisi, nanyana kunjalo kunendaba yinye yomntwana owenza ibanga lesumi owabhalelwa ukufika lapha agade atlolela khona imbapiri yakho yokuphela komnyaka ngombana ilwandle gade likwatile. Kuthiwa amajoni wemoyeni athumela i-Helicopter bona iyomthatha!
Ekugcineni kwesigogesi eqale e-Bloubergstrand kulapha kuhlala khona umdosi phambili. Indlu ehle ukuzidlula zoke isuka ngeskhathi sika-Victoria begodu kwanjesi indlu sele ine-conference centre kanye ne-guest house/indlu yemvakatjhi (evulelwe iimvakatjhi ezimenyiweko kwaphela).

indawo ehle Ngokurarako

©Roger de la Harpe
Nawuqeda ukudlula isgogesi, indlea ijikela esandleni sokudla idlule ekugcineni kwelwandle ngepumalanga iye e-coastline. Nekuyindawo ehle kwamnikelela. Nadlula entabeni i-Table Mountain, Devil’s Peak kanye ne-Lion’s Head ubona iindawezi. Lokha nawutjhayela itjhwayo lizukhombisa igwari laka-Jan Van Riebeek lakade kanye nephephe elitjengisa iingidi ezimbalwa ze-WW2, i-barrack yamajoni eyadilizwako kanye nesikephe ekungasikade saketuka, esibizwa bona yi-the Fong Chung No. 11, ekhambe ngeminyaka yabo-1975.
Ngokutlhoga itjhudu, ibhesi yajika endleleni yadlula esikhisini se-Minto Hill, nawuya e-lighthouse. Iinkomo zomango zivamiswe ukubonwa zidla utjani ekugcineni kwentaba nawuqeda ukudlula iintjalo ze- Bluegum. Phezulu entabeni kujanyiswe indlu yelerhe, eyakhiwa ngonyaka ka-1865, umkhanyo wayo uyaqima uphinde ukhanye godu ngemva kwemizuzu emihlanu nangemva kwemizuzu elikhomba Lilerhe ama-Dutch agade alisebenzise iminyaka edlula eyi-300.
Ibhesi iragele phambili idlule intaba, idlule i-golf course ehleliweko bese ibuyela esigoga Phezulu edorobheni, elibonakala usendleleni, kunamaliba wesibili anamathuna wamapholisa kanye nabodokgodere ebebasebenza esbhedlela. Sele ubuyele esigoga ibhesi ijikela esandleli sezzincele ibuyele ejele elikhulu.

Translated by Busisiwe Skhosana