Iindaba Zabogogo - Ukuloba Abantu obathandako ngebanga Lobulwelwe Bentumbantonga

© Eric Miller
UGoldie Qyayia nendodakhe uOtto, beKhayelitsha, bebengazwisisi okunengi ngengongogwana yeHIV. Nanyana kunjalo, yathatha amaphilo wabantwababo ababili, uThumela kanye noVusi ngemva kwendodanabo enye. Kwathatha isikhathi, kodwana ekugcineni uGoldie wathola indlela yokuqalana nokuloba kwakhe abantwanokhu. Le yindatjana yakhe.

Usebenza Budisi

Ngingiqatjhwe njengomkulumagi babantu abaphethe i- Blouberg Homes, nekuyi-agency ebeyiqatjhisela abantu izindlu e Bloubergstrand.Ngasebenza lapho iminyaka emihlanu, ngihlala emzinethu eKhayelitsha lokha indoda yakwami igade omunye umzethu e Transkei. Uthumela gade akgelebha e- Blouberg Homes, begodu asebenza nzima. Nangabe umesisi athe kulumagani koke, and beni-ayine woke ama-sheet, besizakuqeda msinya, nanyana sisebenza emzini omkhulu. Uthumela gade angasabi ukusebenza budisi.

NgoMgwengweni wonyaka ka-2000, lokha aneminyaka eyi-30 saya esbhedlela semini ngombana khabe athonywa kugula, bamhlolisela ubulwelwe be-HIV. Sasilokho singazwisisi ukuthi kanti umuntu, uyithola njani ingogwana le. Safunda lokha iskhathi nasikhambako, ngombana ukuhlolelwa kwakhe ingogwana le kwabuya, nemiphumela ethi naye unayo.

Ngaphasi kweminyaka emibili, sithole bona unengogwana yentumbantonga le, wathoma wagula. Lokha sele afika esigabeni sesine sobulwelobu, kade sele ondile, anganamandla, gade sele afa. Kwamthatha inyanga yinye kusukela lokha nakathoma ukugula khulu, bona ahlongakale. Ngangimhlambisa, ngimupha iinhlanhla, begodu ngimfunza, ngombana gade anganamandla abhalelwa nakuphakamisa isgobho. Kwakubudisi ukutlhogomela umntwanami obhubhako. Lokha izinto sele zithoma ukuba zimbi khulu, samusa esbhedlela i-Groote Schuur, kwathi lokha abodorhodere basitjela bona uzokuhlongakala kungasikade, samusa e-hospice e Conradie Hospital. Wahlala lapho iimveke ezimbili ngoNtaka wahlongakala ngonyaka ka-2002.

Ngangikhona

Mina no Otto besiseKapa lokha uVusi athonywa migomani eminengi,aphathwa namathumbu nehloko ebeuhlungu.Samusa esibhedlela e-Groote Schuur lokha egade ibizwa bona yi- Jooste Hospital. Udorhodere wasitjela bona unengogwana ye- HIV, nanyana sasingazwisisi bona utjho ukuthini, udorhodere wayelokhu aragele phambili asiitjela bona kuzokuba khona ipengu-treatment ezako, engarhelebha uVusi yenze bona alulame msinya. Bamnikela amapele, nenhlanhla zobulwelwe besifuba /-TB iskhatjhana waba bhedere, waze wabuyela nemsebenzini. Kodwana ngemva kwenyanga ezisithandathu wagula godu. Ngamqala,begodu ngangiseduze kombhedakhe lokha nakabhubhako.

Translated by Lizzy Shongwe