Mantis Shrimp

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Mantis shrimp

Igama Lesayensi

Stomatopoda

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amathathu, ubuncani bazo buba masenthimitha alitjhumi nambili.

Ikambiso Yokufanisa

Zinomzinjana omude onemilenze ehlukaniseke ngemihlanu ekhamba yoke. Yokuthoma ekhamba yoke yakheke ngendlela yamazipho aphadlhako nofana aphulako. Umhlanayo uqinile kuthi incenye yamathumbu isongeke lula. Amehlwazo esegatjaneni elisehloko. Imibalazo yona ihluka ukusuka kokhanyako kanye nofipheleko ukuya kohlaza satjani, obovu kanye nohlaza sasibhakabhaka.

Ilwazi Elivamileko

Irhemo lama-Stomatopoda wakhiwe mindeni elitjhumi nethoba kanye nemikhakhawo elikhulu namatjhumi amabili. Zibamba ukudla ngokuzihlaba nofana ngokusebenzisa iqephe lazo. Inamehlo amanengi eyanza bonyana izume kamnandi nangepumelelo.
Kanengi zizuma ebusuku. Zithwala amaqandazo ukufikela lapho aqoqosela khona. Iimbungwana zazo ziba mihlobo ebizwa ngokuthi yi-planktonic ukufikela lapho esigabeni sokubamadzinyana akhula khulileko.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iimfesi, iinlwanyana ezincani zangemanzini ama-molluscs kanye nama-crustaceans.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle wobujamo obufuthumeleko umhlaba zombelele.

Imihlobazo Ejayelekileko

Giant smashing mantis shrimp
Echinosquilla guerinii
Peacock mantis shrimp
Odontodactylus scyllarus
Spearing mantis shrimp
Alima laevis