Mantis Shrimp

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Mantis shrimp

Ligama Lesayensi

Stomatopoda

Linani

Ingangemasentimitha lamashumi lamatsatfu, silinganiso silishumi nakubili emasentimitha.

Kutiveta

Inemtimba lomudze lonetigaba phindze netincenye letisihlanu temilente. Incenye yekucala ihlelwe ngendlela yeligalo lelibhidlitako/lelibulalako. Lencenye yemtimba lesemkhatsini icinile nesisu lesigobekako. Emehlo aseluhlangeni lolusenhloko. Libala liyahlukana kusuka kunsundvu lokhanyako, kanye namtfubi losamphunga kuya kuluhlata logcamile, bovu kanye naluhlata losasibhakabhaka.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Indlela yema Stomatopoda ifaka imindeni lelishumi nemfica kanye netihlobo letilikhulu nemashumi lamabili. Tibhaca emigodzini. Titingela tilwane/tinyamatane ngekugwaza noma kubulala letigogo tato. Emehlo ato lahlangahlangene atenta kutsi titingele ngemphumelelo. Batingeli labayaluka ebusuku. Titfwala emacandza kuze kufike sikhatsi sekuchobosela. Tibungu tibatincane kuzekufike sikhatsi/sigaba sekukhulakhula.

Kudla Kwato

Tidla timfishi, tilwanyana letincane kanye netilwane letinemitimba lelula.

Kusakata

Tivela ngatotonkhe tinhlobo tekushisa/tekubandza kanye netindzawo letishisako letinelwandle mhlabawonkhe.

Tilwane Letatiwako

Giant smashing mantis shrimp
Echinosquilla guerinii
Peacock mantis shrimp
Odontodactylus scyllarus
Spearing mantis shrimp
Alima laevis