Amezwi abuya kuMbeki ngoMandela

© Eric Miller

Ukuzimisela Okukhulu

UMongameli uThabo Mbeki, wafisela uNelson Mandela ilanga elihle lokubelethwa akhulumela urhulumende kanye nesitjhaba seSewula Africa ngonyaka we-2007, wathi inarha, nomhlaba unetjhudu ukugidinga ipilo yomdosi phambili onekgono kangaka wabantu.

Umengameli walokha u uNelson Mandela wakhuthaza iSewula Afrika, inarhakazi, nabantu bonke ngepilwakhe, ubudosi phambili bakhe kanye nokuzinikela kwakhe ekudephileko komzabalazwe wokulwisaneni nebandlululo, ngobulungiswa kanye nentando yenengi, kwatjho uMbeki.

Translated by Johannes Nkosinathi