Amabizo Wezesayensi Wokwelapha Iimbuzi - Idlhozari

© Marinda Louw

Aetiology - Imbangela yobulwelwe.
Amino Acids - yihlanganisela eyenzeka ngomkwemvelo eentjalweni kanye nemathitjhwini weenlwane. Ama-amino acid zizakhi eziqakathekileko zamaprotheyini.
Anthelmintic - Isdakamizwa esisetjenziselwa ukuqotha amanyokani nanyana amapharasayi - isibulali manyokani.
Antibiotic - Into ekhiqizwa zinlwanyana ezincani ekubalwa hlangana i-(penicillin, Streptomycin, njll).
Antibodies - Yinto ekhiqizwa mzimba njengependuko emulwaneni, emilwaneni, kanye netjhefini. Ama-antibodies enza isenzo esithize emumenzeli esikhandela umenzeli enomthelela eyenzelwe sona.
Antigen - Yinto egcugcuzela ukukhiqizwa kwamasotja womzimba lokha nayifakwa emzimbeni. Umjovo omumethe ama-antigen akhaliphisa isilwane kobana sakhe amasotja womzimba akhandela amalwelwe.
Antigen (abuleweko nanyana angasaphiliko) – Into ekhuthaza ukubonwa kwesigaba sokuthoma somkhiqizo wama-antibody. Umjovo wesibili uyatlhogeka ngemva kwamalangana khulukhulu ngemva komjovo wokuthoma ukukhuthaza isigaba sokukhiqizwa kwamasotja womzimba.
Antigen (aphilako) – Into egcugcuzela Iingaba zombili zokukhiqizwa kwamasotja womzimba.

Antiseptic – Akhandela ukukhula kwama-micro-organisms, nanyana imetheriyali ekhandela ukukhula okunjalo.
Antiserum - iseramu emumethe amasotja womzimba. Ikhiqiza ukuvikeleka kwesikhathi esifitjhani ekuvamise ukuba zimveke ezimbili ukuya kwezine.
Antitoxin – iseramu emumethe itjhefu ethize erhobhisa amasotja womzimba.

Astringent – Isdakamizwa esinciphisa amathitjhu esiphengula ukukhupha.
Atrophy – ukonakala nanyana ukuncipha kobukhulu belungu lomzimba ithitjhu nanyana iseli.
Attenuation - Isenzo sokuphungula nanyana ukulungisa umenzeli okhiqiza amalwelwe ngokuyikhulisa kwesinye isivakatjhi, okuvamise ukwenziwa ngehloso yokwenza umjovo.
Autogenous vaccine – Umjovo owenziwe ngenlwanyana zobulwelwe obuthize obuqubukileko.
Bacteria – Iwoma lezilwane esineseli eliku-micro-organisms, elincani khulu lesitjalo elineseli linye.
Bactericidal - ipahla emumethe isibulali semilwani.
Bacterin – Umkhiqizo emumethe imilwani ezibuleweko nanyana ezilungiselelwe ukusetjenziswa njengongomjovu.
Biological - Isihlala esivela entweni ephilako. Evamise ukusetjenziselwa ukukhandela amalwelwe (qala imilwani, umjovo, i-antiserum, antitoxin).
Booster Vaccine – Ubulwelwe obuthize. Umjovu wesibili nanyana eminye eminengi esetjenziselwa ukungezelela ukungenwa kweenlwane mimilwane ezithize.
Caustic Corrosive - Umenzeli orhona ukubulala amathitjhu aphilako.
Coccidia – I-Protozoan silwane esisulela amaseli esivale ingaphakathi lawo esirhunyezini.
Diluent - Amanzi asetjenziselwa ukuvusela umjovo owomisiweko ongezelela umthamo wento enye nenye.

Drench - Ukupha amanzi ngomlomo.
Electrolytes - ihlanganisela eyenziwa ngokuhlanganiswa kwamaminerali ahlukahlukeneko arhelebha ukwenza amanzi bona alinganisekile womzimba bona ahlale alawulekile.
Gestation - Ukumitha (150 yamalanga embuzini).
Haemorrhage – ukulahlekwela igazi.
Immunity - Irhono lomzimba ukwala nanyana ukulwisa namalwelwe. Ama-antibodies adlala indima ekulu ekulwisaneni ngamalwelwe.
Immunity (Acquired) - Kulokha islwane egade sithandwa kubanjwa malwelwe athethelanako singasabanjwa malwelwe.
Immunity (Active) - Ukuvikeleka ezifeni lapha into eyenza bona zivikeleke emalwelweni ikhiqizwa ngaphakathi emzimbeni.
Immunity (Innate) - Inherited (genetic) Ukungabanjwa msinya malwelwe okwenziwa yifuzo.
Immunity (Maternal) - Ukungangenwa malwelwe okubangwa mafektha wokungangenwa malwelwe adluliselwa ngumma kumntwana.Lokhu kungenzeka esinyeni nanyana ebisini (khulukhulu ebisini ibisi eliphuma kumma kokuthoma ngemva kokubeletha/i-colustrum.
Immunity (Passive) - Ukuvikeleka emalwelwemi okubangelwa kudlulisela yifektha /iimbalo ezivikelako ukusuka emtwini munye ukuya komunye. Lokhu kungenziwa ngokubunjwa kwesiramu ukusuka esilwaneni esingenwa malwelwe ngokobana basihlabe umjovo wesilwane esingangenwa malwelwe. Lokhu kusenza bona singangenwa malwelwe isikhathi esincani esingaba malanga nanyana iimveke.
Infection - kuhlasela nokhula ngepumelelo komenzeli wamalwelwe (imilwane, nomulwane njll) emathitjhwini womzimba.
Inflammation - Ipenduko ethize yomzimba ekulimaleni. Ukulimala okunjalo kungabangwa mumenzeli ophilako yikhemikhali nanyana kubangelwe yigezi. Ukuvuvuka kubonwa ngokubabomvu, ngobuhlungu, ngokutjhisa nanyana ukuvuvuka.
Inoculate - ukuthula imijovo, yokukhandela, ukupholisa nanyana eyenzelwe ukuhlola.
Insecticide - sibulali seenunwana.
Intramuscular Injection (IM) - umjovo ohlatjwa emsipheni.
Intraperitoneal (IP) - umjovo ohlatjwa emathunjini.
Intravenous (IV) - umjovo ohlatjwa emthanjeni.
L.D. - Lethal dose, isimedo esiyingozi.
Metabolism - Inani lezenzo zemvelo nezamakhemikhali ezikhiqizwa zizinto eziphilako nezizitlhogomelako.
Pharmaceutical - isdakamizwa sezepilo kungasi sebhayoloji.
Serum - iserumi etholwa eenlwaneni ezivikela ekungenweni malwelwe ebujameni obuthize ehlatjwa kwezinye iinlwane eyenza bona isilwane esihlatjiweko singabanjwa malwelwe.
Stress - Zoke izinto ezenza islwane bona sibanjwe malwelwe msinya. Ukungandeleleka ngokomkhumbulo kungabangwa libhoduluko, kukondleka, mkhumbulo nanyana mzimba.
Subclinical - Engaphathelani nokwelatjhwa, kweengaba zokuthoma, nanyana ubulwelwe obuthize.
Subcutaneous (SQ) - Ngaphasi kweskhumba.
Toxaemia - Ukutheleleka ngetjhefu okubangwa kungenwa yitjhefu, evamise ukubangwa mikhiqizo eneemilwani eyenzeke lokha nakuthoma ukusuleleka, ikungenwa yitjhefu kwegazi.
Toxin - into enetjhefu.
Toxoid - Itjhefu elatjhelwe ukubulala ubutjhefu bayo kodwana esarhona ukurherha ukwakhela kwama-antibodies lokha ifakwa emzimbeni.
Trauma - islonda nanyana ukulimala.
Vaccines - Imikhiqizo elungiswe ngehloso yokukhandela amalwelwe. Umjovo ungenziwa ngomulwane, imilwane nanyana i-protozoa ephilako nanyana efileko nanyana ngetjhefu.
Vaccines (Bacterial) - Umjovo ovikela amalwelwe abangwa zimilwani.
Vaccine (umulwane obuleweko) - Umjovo okhiqizwe ngokobana isilwane sisulelwe ngomulwani, idzinyani umbungu nanyana ithitjhu yeslwane enomulwane othize.Umulwane ovunwa lokha ukusulelana kuphezulu erhona ukubulala abanzeli. Umulwane ofileko ogcugcuzela ukukhiqizwa kwama-antibodies lokha nawuhlatjwe esilwaneni.
Vaccine (Umulwani ophilako) - Umjovo okhiqizwe ngokukhulisa umulwani ophilako lapha umjovo urhatjhwa khona.
Vaccine (umulwane ophilako olungisiweko) - Umjovo owenziwe ngomulwane oncitjhisiweko.
Vaccine (Monovalent) - Umjovo okhiqiza umulwani okhandela ubulwelwe bunye.
Vaccine (Polyvalent) – Umjovo okhandela amalwelwe emabili ukuya phezulu.

Vaccine (Viral) – Umjovo okhandela amalwelwe abangwa mulwani.
Virus – isilweli sokusuleleka, sincani ukudlula imilwani eminengi begodu sirhona ukuziphindaphinda kwaphela neseli eliphilako. Umulwani ungahlala uphile isikhathi esithize ngaphandle kwethitjhu ephilako. Omunye umulwani ukhiqiza amalwelwe amambi khulu, lokha omunye ungasiyingozi.

Amabizo Ajwayelekileko Wesilathini nesi-Greek Kanye Nesirhunyezo Ezisetjenziswa lokha Nakuqintelwako

a.c. ante cibum – yinye
ad ad to: ukufika
ad lib. Ad libitum - lithabo
alternis horis alternis horis – qobe iri
ante ante – ngaphambi
aq. aqua - amanzi
b.i.d. bis in die – kabili ngelanga
bis bis - kabili
c cum - ne
caps capsula - ipeli
et et - kanye
gtt gutta(e) - amathosi
H. hora – I -iri
hor.som.,H.S. hora somni – Ngeskhathi sokulala
in d. in dies – qobe lilanga
inter inter - hlangana
lin. linimentum – amanzana aneshlahla
liq. liquor - isirarululo
lot. lotio - isizeso
noctis noctis - sebusuku
non non - engasi
non.rep. non repetatur - ungaphindi
O.D. oculus dexter – ilihlo lesidleni
O.L. oculus laevus - ilihlo lesinceleni
omn. or. omni hora – qobe li iri
p.c. post cibos – ngemva kokudla
p.r.n. pro re nata – nakutlhogekako
q.h. quaque hora – qobe iri
q.i.d. quater in die – kane ngelanga
q.s. quantum sufficit – kanengi ngendlela ekutlhogakala ngayo
t.i.d. ter in die – kathathu ngelanga
ut dict. ut dictum – njengokulayelwa

Translated by Lizzy Shongwe