Lizardfish
Imfishi Yelunwabu

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Lizardfish (Imfishi Yelunwabu)

Ligama Lelinye Lelatiwako

Grinners, Allies

Ligama Lesayensi

Synodontidae

Linani

Ingangemasentimitha lamashumi lasitfupha, silinganiso singemashumi lamabili emasentimitha.

Kutiveta

Imise kweligwayi-lelomisiwe, inemtimba lomudze nenhloko lenemakona lamatsatfu. Inematinyo lacijile kuyomibili lemihlatsi. Ineluphiko lolusemkhatsini kwemhlane. Incenye yekuphefumula levalako tinkhulu kunenhloko. Ibovu, imnyama, nsundvu kanye netigadla letikhanyako letigcwele umtimba wonkhe.

Satiso Setintfo Tonkhe

Umndeni we Synodontidae ufaka tinhlobo letisihlanu kanye nemacembu lamashumi lasihlanu nesihlanu etilwane. Titfolwa tihleti/tiphumule ngetulu, tibukeka njengemanwabu. Titsandza kuhlala ngetulu kwesihlabatsi. Tihamba ngekuphangisa natiyobamba inyamatane. Tisakake emifuleni levulekile/elwandle.

Kudla Kwato

Tidla timfishi letincane.

Kusakata

Tivela ngatotonkhe tinhlobo tekushisa/tekubandza kanye nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlaba wonkhe.

Tilwane Letatiwako

Blacktail lizardfish (Imfishi yelunwabu lenesisila lesimnyama) - Synodus jaculum
Sand lizardfish (Imfishi yelunwabu yesihlaba) - Synodus dermatogenys
Variegated lizardfish - Synodus variegatus