Kupheka Inkhukhu

© Chris Daly

Intfo lenhle ngenkhukhu kutsi ungayisebentisa yonkhe, ungadla inyama yakhona lenemsoco bese usebentisa ematsambo kwenta lokunye. Nenyama yakhona ingentiwa ngetindlela letinyenti, ungayosa, uyente ibe nemshibo, noma uyifake eovini. Bocwephesha lababitwa ngekutsi i’Butcher SA’ basho loku lokulandzelako

Inkhukhu Lephelele

©Chris Daly
Inkhukhu lephelele iyatfolakala etitolo letinyenti, inekwangekhatsi noma kungekho. Nawutsenga inkhukhu lephelele, kwangekhatsi ukutfola kugocwe ngekhatsi kwalenkhukhu. Leliplastiki lelinaloko kwangekhatsi kufanele ulikhiphe ungakayipheki lenkhukhu.
Inkhukhu ungayipheka iphelele noma uyijube emgogodleni. Inkhukhu lephelele ungakayipheki kufanele uyigcobise ngetinongo temaspayisi ungakayi frayi.

Timphiko

©Chris Daly
Timphiko tidliwa njengekudla kwekucala noma nje nawufuna kudla intfo lengasiyinkhulu. Angafraywa noma abhakwe.

Inyama Lemhlophe Lengenamatsambo

©Chris Daly
Ilenyama lengenawo emafutsa. Lena nyama lena itsambile. Ungayipheka ngetindlela letinyenti letehlukile. Ungayitsenga ingenaso lesikhumba senkhukhu noma uyitsenge inaso sikhumba.

Umlente

©Chris Daly
Umlente ufake ekhatsi ematsanga enkhukhu, lena yatiwa njengenyama lemnadzi kakhulu enkhukhwini. Nayo futsi lenyama lena ingaphekwa ngetindlela letinyenti.

Kwangekhatsi

©Chris Daly
Sibindzi senkhukhu sinemsoco ngaphekwa ngetindlela letinyenti sihlanganiswe nagaligi. i’Nose to Tail’ itjela bantfu kutsi balungisele kupheka sibindzi ngekusifaka ebisini noma emantini bangakasipheki kuze sitsambe kahle.
Loku lokunye kwangekhatsi lokufaka ekhatsi tingingila, tinhlitiyo tingabiliswa kwenta umshibo.
Tingingila kanye netinhlitiyo tinemsoco losita umtimba kutsi ube nemandla. Bompetsa kulomkhakha batsi tiyakhona kulwisana nekuguga kanye nekulwisana nemdlavuza. Isabentiswa kwenta kudla kwebantfu base France kanye nebantfu base China.
iCockscomb inemsoco lofana ne’protein’ kanye ne’amino acids’. Loku kuphekwa ngako kudla kwebantfu base ‘China’ kanye nebase ‘Italy’ emasendze nawo agcwele iprotein, sodium, iron, zinc, phosphorus kanye ne magnesium loku kuyasebentiswa esishibeni. Emasendze kufanelwe agezwe kahle bese ayabiliswa angakaphekwa.
Tintwane tigcwele iprotein, calcium, collagen kanye ne certilage. Angaphekwa ngetindlela letinyenti. Kufanelwe kususwe loku lokulangetulu tingakaphekwa.

Translated by Thandokuhle Motha