Tsessebe

© Nigel Dennis

Leina

Tsessebe

Ponalo

Dipholo di na le boima bja dikilograma tše 140 le botelele bja go ela dimetara tše 1.2 ka magetleng, di di kgolonyana go dikgomo tše di nyakilego go ba boima bja dikilograma tše 120. Bong ka bobedi di mela dinaka eupša tša dipholo di boima.
Ge o di lebeletše ka pele dinaka di bonagala bjalo ka seripana sa ngwedi. E ne sefahlego se se fifetšego ka mmala o mo perese mo magetleng, molaleng le ka godimo ga mmele di ne mmala o mohubetšana le bo tsothwa.

Dijo

Ke tše di fulago gomme di nyaka mehutahuta ya bjang. Di kgetha mahlare mo dikaleng. Di rata dimela tše di swa, le go gogelwa ke mafelo a go fišwa.

Tswalo

Di tswala ka dihla, seo mo Aforika Borwa go tswala ka kgwedi ya Lewedi/ Diphalane morago ga go dušaga lebaka la dikgwedi tše šupa. Nako ya ge dipoo di lwa go tšea lebaka la go tloga bogare bja kgwedi ya Dibokwana le go tšwela pele go ya go Hlakola.
Ge sehla sa go ya mosemeng di itukiša ka go bontšha dipoo di dira mošomo.

Boitshwaro

Tsessebe ke diphoofolo tša go phela ka seboka le motheo wa tšona wa go aga sehlopha sa go tswala se bopilwego ka sehlopha se se nnyane, se se tee se kaba tše tshelela goba lesome le dinamane tša tšona. Sehlopha sa dikgopa le mohlape wa dipoo tša sebaka nako tše dingwe di ka ba tše 30 ka palo ya bontšhi.
Tše di bonala ge di le kgauswi le meets le tebelelo ya tšona ya go ratega. Ditshadi tše tswalago ga di a gapeletšega go ba sebakeng se rilego. Mo mafelong ao tsessebe e tšwelelelago ka kitlagano ya kua godimo, dipoo di thea peakanyo ya dibaka.
Dipoo tše nnyane dibopa sehlopha sa dikgope ge ena le ngwaga ka lebaka e ntšhiwa ka gare ga mohlape.

Moo Di Hwetšwago Gona

Ke tša leloko la Dikgokong le Hartebeest, tšeo ka moka dikgethologilwego ka tšwelelo le esa kgodišego ka lebaka la magetla a le go godimo go feta molala.
Ke e nngwe ya diphidi tša ka fase tše tsebjago, ye e tšweleleago seleteng sa fase. Ka Aforika Borwa di tsessebe di gapeletšega go tsebagatšwa ka dibakeng tša bolemeruing.

Dipalopalo tša Bohlokwa

Leina la se-Latin: Damaliscus lunatus
Boima (Tshadi): Dikilograma tše 126
Boima (Poo): Dikilograma tše 140
Botelele (Tshadi): Disentimetara tše 170
Botelele (Poo): Disentimetara tše 170
Go Duša: dikgwedi tše 10
Palo ya tše nnyane: 1 namane
Putšo ya tša moseme: dikgwedi tše 26-40
Boima bja tswalo: Dikilograma tše 11
Odara: Artiodactyla
Lapa: Bovidae Lebelo: 60 ya dikilometara ka iri
Dinaka: 35 ya disentimetara (rekoto) - 47 ya disentimetara)
Tswalo: Namane e tee e belegwa ka Lewedi - Dibatsele ka morago ga nako ya go duša + / - 8 ya dikgwedi.

Tlhalošo ya Mohlala

Ge di lekola dibaka tša tšona, dipoo tša sebaka di šinya ka go ritša le go ntšha maloko ka go arogana. Ka moka dipoo le tshadi di swaya dibaka ka go ntšha seela ka thaka, eupša dipoo tša sebaka ke tšona tše tšeago karolo go fetiša ka go dira bjalo.
Gape di ngwaya difahlego tša tšona fase, gantšhi godimo ga diolo tša mohlwa goba godimo ga digašwa tša mohlaba. Di kunama ak dikhuru tša tšona go dira bjalo kamoka dipoo le ditshadi di hlaba fase ka manaka a tšona go kudu kamorago ga pula.
Phoofolo ye e agegila botse ka dipalogare tša dithaka ka maotong di ne manala a ka pele, gomme dipoo tša sebaka di fata mabu ka ona go swaya dilete tša tšona.