Ka Letšatši Mapungubwe National Park

Tumelelo Ya Mapungubwe

©David Fleminger
Phaka ya bosetšhaba ya Mapungubwe e amogela diketekete baeti ka letšatši (go akaretšwa le baeti ba bantši bao ba sekolo le dihlopha) gomme dinomoro di a gola ka mehla. Godimo ga moo, 60% ya baeti ke bathobaso, yeo e fapana go ya ka palo ya godimo ya batho ba bašweu ba dipalopalo mo diphakeng tše dingwe tša bosetšhaba. Phaphano ye e ka ba lebaka la gore Mapungubwe National Park ke phaka ya mathomo ye ikgafilego go Afrika; ye e ketekang histori ye e ganilwego goba e tlgetšwego. Diphaka tše dingwe, ka go le lengwe, gantši di bonwa bjalo ka okeletšwa ya nako ya kgethologanyo le ka tlwaelo di be di sa dumele badudi ba fao. Tumelelo ye, ya Mapungubwe ke solo se SAN Parks e nyakago go se hlohleletša ka mafelong a mangwe a tlhago.

Eupša ke mabapi le tše dingwe tša go feta dipolotiki. Mapungubwe e bontšha e tumile ka lebaka la gore ke lefelo le lebotse go le etela. Go na le pono ye kgethegilego ya go se tlwaelege. Dikampa tša go khutša ke tša maemo. Gomme diphaka di na le gape mafelo a mararo a bohlokwa a archaeological a Mapungubwe mmoto, K2 le Schroda.

Go Baneng o ema?

©Roger de la Harpe
Phaka e fa madula a maemo (bokaone go feta Kruger) le ditiragalo tša lehumo le kgahlišo.

Tikologo mo phakeng ke ye kgethegilego e bile ga ya tlwaelega. Mo milenia, seo se be se le temelo ya godimo se jelwe go dira tebego ya naga tša molapo le lekopo.
Mo thoko ga Limpopo, mašeledi a sehlaba a dira motheoša wo mokonya wa go theogela go mafula a noka.
Altitude e ka magare ga dimetara tše 300 go 780 tša ka godimo ga legato la lewatle. Mmoto wo hlaotšwego le Koppies tša selete, tša go swana le Mapungubwe, di be di dirilwego ge llaga ya leswika la Clarens le mo aeons, go fihlela ge palo ya mothaladi ya outcrops di setše.
Cap ye khubedu ya leswika (e hlalošwa bjalo ka petrified desert dunesâ) e kopnatšha le bjang bja mmala wa serolane mo valleys go fa moeng a vivid ya mmala.

Translated by Lebogang Sewela