AmaTsonga

© Dr Peter Magubane

AmaTsonga luhlanga olwaphuma kwezinye iintlanga/izizwe. Ookhoko babo babesuka kwilizwe elibizwa nge Mozambique namhlanje. Bathi bazinza kwilizwe loMzantsi Afrika nge sentyuri 19. Bafika bengamaqela ambalwa bengenazo neenkosi. Namhlanje, ubuninzi babantu bohlanga lwamaTsonga luhlala kwiindawo ze Lowveld. Le ndawo iphakathi kwamawa nemida yase ntshona ye Kruger National Park.

Translated by Zizipho Silwana

Marriage in Tsonga Society

Ngokwesithethe soluntu lohlanga lwama Tsonga, ukukhetha iqabane kwakungenziwa ngendlela enye ethe ngqo. Kufuneka kulandelwe imigaqo nemithetho ethile kuqala....more

Religion and Beliefs of Tsonga People

Namhlanje linani elingaphaya kwesiqingatha lohlanga lwamaTsonga abahamba iicawe zobuKrestu, ingakumbi iicawe ze Independent Churches okanye iEvangelical Presbyterian Church (neyayi fudula iyi Swiss Mission)....more

Social Organisation of the Tsonga

Kwiminyaka yoo 1890 iifama zase Lowveld zazingalungelanga nje ukuzingela, nokulima kuphela. Abanini bezi fama bakhawleza bazithengisela abantu abakhangela iiminerali....more

The Music of the Tsonga

Uhlanga lwamaTsonga ludume kakhulu ngenkcubeko yalo etyebileyo yomculo. Lenkcubeko isekelwe phezu kwezixhobo ezininzi ezahlukeneyo zomculo. Ezi zingahlulwa kathathu: Ezamasinkari, umoya kunye namagubu....more

The Traditional Economy of the Tsonga

Uhlanga lwama Tsonga olwashiya unxweme nge sentyuri 19 lwazisa iintlobo ezintsha zokutya eTransvaal. Oku kutya okutsha kuquka icassava (manioc), iindidi ezithile zamandongomane, iitapile kunye nemithombo....more

Traditional Tsonga Political Structures

Njengokuba abantu abamhlophe bafika banyanzelisa umthetho wabo kwiilali zamaTsonga, amandla eenkosi ehla....more

Tsonga Early Life

Ukuzalwa komntana lixesha lochulumanco kuluntu lwamaTsonga. Amabhinqa osapho okanye abanye abafazi ibangabo abanceda amabhinqa akhulelweyo kwizigaba zokugqibela zokumitha nasekuzaliseni umntwana....more

Tsonga Origins

Abantu bokuqala abathetha ulwimi lwesiTsonga, kukholeleka ukuba bafika kwindawo eyayisakuba yi Transvaal ngeminyaka ye sentyuri 18....more