Tsonga

© Dr Peter Magubane
Ema Tsonga akusilo licembu lebantfu lebakhiwe ngetincenye tetindlela letifanako. Bantfu labadzala kakhulu kusuka elangani-lelikhona eMozambique kutohlala eNingizimu Afrika ngeminyaka yemakhulu ngelishumi nemfica, ngenjwayelo ngemacembu lamancane lete tikhulu. Namuhla lama Tsonga ahlangene kakhulu eLowveld phakatsi kwemawa kanye nemincele lese nshonalanga kwe Kruger National Park.

Translated by Phindile Malotana

Marriage in Tsonga Society

Umsebenti wesintfu usentiwa ngemaTsonga lamaningi. Ekuhambeni kwentfombatana nayisuka ekhaya, kubakhona kubulala lokwentiwako, uvele atsatse imimoya yemndeni wakhe kanye nemadloti....more

Religion and Beliefs of Tsonga People

Namuhla ngetullu kwehhatfu wemaTsonga ahamba emasontfo eBazalwane, emasontfo lakhululekile noma liSontfo le Evangelical Presbyterian, obekaku Mishini yema Swiss....more

Social Organisation of the Tsonga

Ngemnyaka wa 1890 emapulazini lase Lowveld labekalungele tintfo letincane kunekutingela kanye nekulima noma kufuya, base labanikati bawo bawatsengisa ngekushesha kubantfu labatsenga emamineral ngekubekela....more

The Music of the Tsonga

Ema Tsonga atiwa kakhulu ngemculo wawo lovutsiwe wemasiko nesintfu loya ngekudla imiculo leminingi ngetingitali yemculo. Loku kungahlukaniswa ngetindlela letintsatfu...more

The Traditional Economy of the Tsonga

Ema Tsonga lashiya incenye yendzawo leseceleni kwelwandle ngemnyaka welishumi nemfica aletsa tindlela letinsha tekudla eTransvaal, kufaka icassava, tinhlobo letitse temantongomane, emazambane nemabele....more

Traditional Tsonga Political Structures

Njengoba emakholonisi lamhlophe amise umyalo etigodzini tema Tsonga, emandla etikhulu angavunywa....more

Tsonga Early Life

Kutalwa kwemntfwana sikhatsi sekujabula emmangweni wema Tsonga. Kuvame kkutsi labadzala besifazane labatihlobo, noma labanye bafati...more

Tsonga Origins

Bantfu labakhuluma-siTsonga bekucala labangena kulendzawo yayiyi Transvaal kumbe benta njalo ngesikhatsi selishumi nesiphohlongo mandvulo....more