Sweepers

© Roger de la Harpe

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Sweepers

Dzina ḽa tshi saitsi

Pempheridae

Tshivhumbeo

U swika kha 30 cm yo linganelaho ndi 8 cm.

Ṱhaluso

Ndi phukha ṱhukhu vhukuma ine ya kona u langea ya vha na hafha hune ha dzula maḓamu ho itaho mulindi ya vha na maṱo mahulwane. Na mutshila muthihi wa nga nnṱha. Kanzhi muvhala hu vha hu mutsuku, buraweni silivhere dzinwe dzi ya vha na manwe mavhala o bonyaho kana mitalo ya muvhala wa makole.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Muṱa hoyu ndi mbili fhedzi dza vha na tshaka dza 26. Dzi wanala mabakoni musi hu masiari. Kanzhi dzi vha dzi tshi khou tshimbila dzi nnzhi dza dovha dza vha na munukhelelo u si wa vhuḓi u tshi khou itiswa nga zwiḽiwa zwine ya ḽa, dzi vhonala vhusiku. Dzi ya kudzela.

Kuḽele

Dzi ḽa dzi zooplankton na zwivhungu zwa polychaete.

U phaḓaladziwa

Dzi ya wanala hoṱhe hune havha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwadwa zwo ḓoweleyaho

Cave sweeper - Pempheris vanicolensis
Dusky sweeper - Pempheris adustra
Slender sweepers - Parapriacanthus ransonneti