Sweepers
Imitsanyelo

© Roger de la Harpe

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Sweepers (Imitsanyelo)

Ligama Lesayensi

Pempheridae

Linani

Ingangemasentimitha lamashumi lamatsatfu, silinganiso simasentimitha lasiphohlongo.

Kutiveta

Umtimba lomncane locindzetelekile nekeel leshobelako/leshonako (indzawo lesemabeleni). Emehlo ato makhulu. Tineluphiko lunye ngasemuva. Umhlatsi wangephansi uyachubeka. Imvamisa inemalayini labovana losansundvu noma siliva, letinye tinemalayini lamnyama noma laluhlata losasibhakabhaka.

Satiso Setinfo

Umndeni we Pempheridae ufaka tinhlobo letimbili kanye nemacembu etilwane letimashumi lamabili nesitfupha. Titfolwa emihumeni noma ngephansi kwemawa ngesikhatsi sasemini. Imvamisa titfolwa ngemacembu/ngeticheme letinkhulu. Letinye tinencenye yemitimba lenciphako legcinwa etintfweni tekudla. Tinyamalala ebusuku tiyotingela. Tisakateke emantini lavulekile emifula/elwandle.

Kudla Kwato

Tidla tilwane letindanda ngetulu kwemanti netibungu tema polychaete.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tekushisa/tekubandza elwandle lolusendzaweni leshisako mhlaba wonkhe.

Tilwane Letatiwako

Cave sweeper - Pempheris vanicolensis
Dusky sweeper - Pempheris adustra
Slender sweepers - Parapriacanthus ransonneti