Sweepers

© Roger de la Harpe

Igama lomndenazo elijayelekileko

Sweepers

Igama lesayensi

Pempheridae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amathathu, ubuncani bazo ziba masenthimitha abunane.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba omncani opataleleko kanye nencenye yesifuba ebanzi. Inamehlo amakhulu. Inelungu linye lemhlana ethaya ngalo. Incenye yomhlathi engaphasi ibanzi. Zivamise ukuba nemibala ebovana okufana nekhopha okuqarheke ngozotho nofana osiliva, ezinye ziba nemida emnyama nofana ehlaza.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Pempheridae wakhiwe mikhakhawo emibili kanye nemihlobazo ematjhumi amabili nesithandathu. Zitholakala hlangana namarholorholo nofana ngaphasi kwamaphadlhuka emini. Zivamise ukutholakala ngemihlambi emikhulu. Ezinye zakwabo zinesitho esirhanyazelako ezisithola ekudleni (luminescent). Zihlukana ebusuku naziyokuzuma.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla imizoka kanye nama-zooplankton.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Cave sweeper - Pempheris vanicolensis
Dusky sweeper - Pempheris adustra
Slender sweepers - Parapriacanthus ransonneti