Ku Voniwa ka Mfenhe

©Nigel Dennis
Chacma Baboons (Papio Ursunis) ati talangi kuva ti hoxa xandla eka ku lahlekeriwa hi swifuwo, kambe mintlawa yita ntisa kulahlekeriwa lokukulu swineneeka masimu ya madiriva, matsavu na nsimu ya mihandzu. Titala kukumeka eka tindzhawu to hambana hambana ta tiko ra Afrika Dzonga, ehandle kale Namaqualand Sandveld laha kungana ndzhawu yintsongo swinene ya tona letingata tumbela kona navusiku.
Ti toloverile kuva titshama eka tindzhawu letinga endliwa hi vanhu, laha vanhu va phamelaka timfenhe leswinga endla leswaku titolovela ku tirhisana na vanhu na swakudya naswona switlhela swihundzisa hungu ra leswaku timfenhe tile henhla ka vanhu, tani hileswi timfenhe letingana matimba titekaka swakudya kusuka eka letingariki na matimba ngopfu.
Timfenhe tina xikandza lexi fanaka swinene na timbyana naswona tina muhlovo lowufanaka wa mpunwa kuya eka ntima kumbe mpunwa kuya eka buraweni laha kungana muhlovo wa ntima xikanwe na voya bya ntima emavokweni na milenge. Leti i timfenhe letikulu swinene. Kuya hi Predation Management Manual, ta xinuna tipimiwe kuva eka 120 cm kuya eka 160 cm hiku leha, titika kwalomu ka 25 kg kuya eka 45 kg naswona tina meno lawa ya karihaka kufana na xikaringani, laha tingana vala rodzwihala enhanwini na makatla.
Ncila wa tona wungava wuri kwalomu ka 86 cm hiku leha. Ta xisati tikwalomu ka 100 cm kuya eka 120 cm hiku leha naswona titika kwalomu ka 12 kg kuya eka 20 kg. Mincila yatona yipimiwe kuva yiri exikarhi ka 50 cm kuya eka 60 cm.
Timfenhe tiva tiringanele masangu loko tiri na ntlhanu wa malembe hi vukahale naswona ti endla masangu nkarhi wihi na wihi wa lembe. Leyi ya xisati yibiha emirini kuringana ntsevu wa tinhweti naswona vana vata lumuriwa endzhaku ka ntsevu wa tinhweti kambe vata tshama vaha langutele eka vamhani wa vona kukuma nsirhelelo kufikela loko vari na malembe mambirhi hivukhale. Vatata wa kona vasirhelela ngopfu vana vavona naswona vapfa vasala na vana loko manhi wa vona angari kona ayile kuya lava swakudya.
Ta xinuna letinga kula titala kusukela ntlawa wa ndyangu wa tona kutani tiya hlangana na yin’wana loko tiri eka nkombo wa malembe hi vukhale, leswi swipfunetaka leswaku tinga tswarisani vana na letinga kwala eka ntlawa wa tona. Ta xinuna tikumeka tiri e khombyeni swinene loko taha famba tilava mintlawa yintshwa.
Loko murhangeri – ya xinuna leyi vuriwaka alpha – ya hlongoriwa, murhangeri lowuntshwa yinga dlaya murhangeri wa khale eka ntlawa lowu. Loko ya xisati yingaha mamisi, yihatlisa kuva yilulamela masangu leswaku yita tswala nakambe. Timfenhe tinga kula kuringana kwalomu ka 40 wa malembe hi vukhale.

Ku Dlaya na Madyelo

©Roger de la Harpe
Mintlawa yingava yiri na kwalomu ka swirho swa nkombo kuya eka dzana wa timfenhe kumbe ku tlula kwalano, laha makaya yatona yanga hambanaka exikarhi ka 1,5 km² kuya eka 40 km², kuya hi The Endangered Wildlife Trust. Mintlawa leyikulu yitala kuva na makaya lawakulu naswona yinga talangi ngopfu, laha mintlawa leyi kotaka kukuma swakudya swa khwalithi naswona switirhisiwa swingava swintsongo eka mindyangu leyintsongo xikan’we na laha kungana ntlimbano.
Timfenhe ti hanya kahle na nhlekani kutani tikhandziya misinya ti eltlela loko dyambu ripela. Tani hileswi timfenhe tidyaka swimilani na nyama, swakudya swatona switala kuva swimilani. Ku hlota swi endliwa ntsena hi leti ta xinuna ntsena, kuya hi Predation Management Manual. Akuna maendlelo yokarhi yo dlaya, kambe nala watona utala kuva a fa hikokwalaho ka timbanga totala. Tinyimpfu letikulu titala kuwiseriwa e hansi kutani ti lumekeriwa xifuva, laha swinyimpfana swinga handzuleriwaka miri.
Madyelo yatona ya thyakile swinene, laha xiharhi lexi dlayiweke xiyevuriwaka hilaha nkolweni nale nhlokweni. Titala kusungula kudya hile khwirini, ti landzela marhumbu lawa ya humesiwaka, kutani dzovo ri handzuleriwa leswaku tita kota kufikelela nyama. Timbambu, tinsu, xivindzi, mahahu na mbilu naswona swadyiwa.

Vulawuri

©Peter Delaney
Timfenhe ti tlharihile swinene, leswi endlaka leswaku tikota ku hatlisa kuva ti fambela kule na mindzelekano. Darata ya gezi, huwa, kupfalela swifuwo exivaleni, kutirhisiwa ka murisi xikan’we naku hlayisiwa ka swifuwo swinga pfuneta eka kusivela ku lahlekeriwa kambe vulavisisi byintshwa byi kume leswaku swilo swofana na leswi vekiwaka swovangama kuva swichavisa timfenhe aswitirhi eka tona, ngopfu ngopfu loko kuri eka tindzhawu tale madorobeni laha tinga tolovela ngopfu kuvoninga na ku hatima loku endliwaka hi mafasitere.
Valawuri lavanga fanela vafanele ku tivisiwa kuva munhu ata kuma mfpumelelo wo rhiya kumbe ku balesela timfenhe. Timfenhe ti wela eka swihari leswi sirheleriweke exifundzeni xa Western Cape, se van’wamapurasi eka xifundzha lexi vanga balesela timfenhe timbirhi ntsena hi siku eka misava ya vona handle kaloko kuriku vana mpfumelelo waku balesela totala.
Ku baleseriwa ka timfenhe swinga endleka swinga fambi kahle, leswinga vangaka leswaku letintsongo ti endla mpfilu mfpilu. Kuya hi Baboon Matters, ku dlayiwa ka ya xinuna ya alpha switisa mpfilu mpfilu eka ntlhambi naswona swinga endla leswaku kuva na mintlawa leyintsongo leyinga lawulekeki kusuka eka mintlawa leyi.

Translated by Ike Ngobeni