Nyala

© Nigel Dennis
Male nyala.

Leina

Nyala [Nyala angasii of Tragelaphus angasii]

Ponalo

©Roger de la Harpe
Female nyala and calf.
Letlalo la phologogolo e le lentle ka mmala wa oo brown o na le methalo le ditsubaba tse tshweu mo matlhakoreng. Pheleu yone e bonala ka letlalo la mmala oo charcoal-grey. Tsone di na le makanaka a maleele aa kgopameng k abo leele jwa dimilimitara dile 650. Sefatlhego say one sone se na le popego ee chevron. Di na le bobowa jo boleele ka fat lase go tloga kwa seledung go fologela kwa bohareng jwa maoto a yone a kwa morago.
Go bonala le tsone dina le seditse kgotsa moetse oo mokima ka bontsho oo elelang go tloga kwa tlogong go ya kwa maragong.Pheleu ya teng e ka nna boima jwa dikilograma dile 115, ebe e meta boleele jwa dimitara dile 1.05 fo gitlha kwa magetleng a yone. Ee namagadi yone e nyenyane thata ebeile ga ena manaka. Yone e ka nna dikilograma dile 59 ka seemo sa dimilimitara dile 900 fela kwa magetleng. Tse di namagadi tsone diapesitswe ka mmala wa chestnut ga methala ya tsone kwa matlhakoreng e bonala ka thwadi.

Dijo

Phala e e fepa ka go fula ka matlare, maungo le malomo. Mothalethale o wa pharologano mo dijong tsa yone ke sone lebaka la tswelelopele ya gofalola ga tsone.

Tsalo

Phala e e tsala ngwaga yotlhe fa thobalano yone e direga thata ka selemo sa letlhabula le selemo. E tla tsala namane e le esi morago ga ima malatsi ale 220. Go tsala mawelana ga se tlwaelo. Namagadi e ka ima magareng ga 14 go ya go 18 months.
Go ka nna sebaka sa malatsi a le 297 go tloga go tsalo engwe go ya go engwe. Tokelo kgotsa monyetla wa go bona thobalano le ee namagadi e fiwa pheleu ya moganka.

Mekgwa

Ntlha e e makatsang ke gore pheleu e mmotlana e na le setshwano sa e e namagadi. Seo se di fa camouflage e e di sireletsang kgatlhano le lefufa la dipoo tse dingwe. Ka jalo di kgona go ikgolela ka kagiso mo tlhokomelong ya letsomane lotlhe.

Bonno/Legae

Phala e e tona mme e nna mo sekgweng le mo matlhakeng aa leng gaufi le metsi. E sephuru ele tota mme o bonala botoka mosigo. Nyala ga se gantsi e kgapela mafelo a bodulo. Tsiang tso pedi di itsela maropo a a farologaneng. Leropo la ee namagadi le ka tsaya selekano sat se pedi tsa ee tona.

Di Ka Bonwa Kwa Kae

Ka ntlha ya translocation, nyala di ka bonwa ka bontsi kwa di-game reserve le di-private farms mo Afrika Borwa. Bontsi ba tsone kwa Kruger National Park.

Vital Statistics

Leina la SeLatini: Tragelaphus Angasii
Bokete (Mosadi): 55 - 68 kg
Bokete (Monna): 92 - 126 kg
Gestation Period: 8 months
No of Young: 1 Namane
Birth Weight: 5 kg
Order: Artiodactyla
Family: Bovidae
Manaka: 64 cm (record - 84 cm)
Tsalo: Ele nngwe e tsalwa nako ngwe le ngwe mo ngwageng (Ka bontsi ka August-December), Nako ya thwalo ke dikgwedi dile ±7.

Motlhala Wa Yone

Maotwana a pheleu a sephara go phala a e namagadi. E bile Pheleu e kgolwana mo go e namagadi.