Nyala

© Nigel Dennis
Male nyala.

Leina

Nyala [Nyala angasii of Tragelaphus angasii]

Ponalo

©Roger de la Harpe
Female nyala and calf.
E botse ka mmala wa letlapa la go kwalela le boputswa ka boya bja mebala ye ye tsepamego ya bošweu ka mathokong. Diphelehu di tšwelela ka boso bjo boputswa ka mmala. Dipehlehu di na le manaka a ma telele a kobegetšego ka gare a lekanego dimilimetara tše 650 le lebala le šweu phatleng. Di na le maboya a ma telele ka fase, go tšwa morago go ya mohlagareng le ka gare ga maoto a morago, di na le mariri a makoto go tšwa hlogong go sepela le mokokotlo go ya morago godimo ga serope.

Diphelehu di na boima bja dikilograma tše 115 le magato a dimetara tše 1.05 go ya godimo magetleng. Ditshadi ke tše nnyane e bile ga di na dinaka, le boima bja dikilograma tše 59 gomme di ema bo telele bja dimilimetara tše 900 mo magetleng. Ditshadi ke tše di putswa le e apešitšwe ka borokwa le mebala ye bošweu kudu ka mathokong.

Dijo

Diphoofolo tše di fula bjang le dihlatšana, matlakala, dienywa le matšoba. Metswako ya dijo ke ye nngwe ya dintlha tše di netefatša katlego ya tšona ya go phela.

Tswalo

Di tswala ngwaga ka moka, eupša go ya bontšhi sehleng sa Seriga le Dikgakologong. Konyana e tee e tswalwa ka morago ga lebaka la matšatši a 220 a go duša. Mafahla a tlwaelegile.

Ditshadi di ima magareng ga dikgwedi tše 14 go ya go tše 18. Palogare ya boikhutšo bja matswalo ke 297 ya matšatši. Go ya mosemeng ga dipoo go laolwa ke boitshwaro jwa e e matla go feta.

Maitshwaro

Taba ye e kgahlišago ke gore diphelehu tše nnyane di swaan le ditshadi. Go gopolwa gore go ikgakanya go ke go fa di tšhireletšo go tšwa go diphelehu tša mona tše dikgolo tše di laolang mohlape. Baswa banna ba ka dumelelwa go gola ka khutšo, ka tlase ga tšhireletšo.

Bodulohlago

Pudi ye ya lešoka e hwetšwa mehlareng ye kitlanego le le bokoto kgauswi le meetse a mmaruri. Ena le sephiri e bile e bonagala ga bonolo bošego.

Nyala ga e na sebaka seo e se diyago sa yona, eupša ka bobedi bong di hwetšwa di na le madulo ao di feteletšago go ona. Ditshadi di dira sebaka se se golo ga bedi sa bolelapa ge se bapišwa le phelehu.

Moo Di Hwetšwago

Ka lebaka la go hudušwa, Nyala di hwetšwa dibakeng tše di ntšhi tša hlokomelo ya diphoofolo le dibaka tša bolemerui bja praefete go ralala Aforika Borwa. Bontši bja tšona bo ka Phakeng ya setjhaba ya Kruger.

Dipalopalo tša Bohlokwa

Boima (tshadi): 55 - 68 dikilogramo
Boima (poo): 92 - 126 dikilograma
Go Duša: Dikgwedi tše 8
Palo ya diphelehu: 1 konyana
Boima bja tswalo: Dikilograma tse 5
Order: Artiodactyla
Lapa: Bovidae
Dinaka: Disentimitara tše 64 (record) - 84 disentimetara)
Tswalo: Ka nako ye ngwe le ye ngwe ya ngwaga go tswla e tee ka sebaka sa dingwaga tš e tharo (e diragala ka dikgwedi tša Phato - Manthole), go duša go tšea lebaka la dikgwedi tše 7.

Mohlala

Maoto a diphelehu a ka pele ka kakaretšo a sephara kudu go feta a ditshadi. Diphelehu di dogolo go feta tša ditshadi.