Grey-headed Gull
Nongwatle E Tlhogo-Tshetlha

© Roger de la Harpe
Greyheaded Gull.

Leina

Nongwatle E Tlhogo-Tshetlha

Leina La Se-Latin

Larus cirrocephalus

Lelapa

Laridae

Boleele

42cm

Tulo

Ditlhopha tse di nnye le tse kgolo di fitlhelwa kwa metsing a magolo a kwa naga-gare (kwa di tsadisanang teng) le kwa mabopong.

Modumo

O ka amangwa le go kêkêla go go tshosang.

Tsadiso

Mofuta ono o tsadisa le Nongwatle Ya Hartlaub. Tsadiso e diragala go tloga ka Phukwi go fitlha Ngwanatsele. Mae ke a 2 - 3, a mmala o o botala jwa legodimo le jwa tlhaga go ya go borokwa jo bo tseneletseng ka dipatso tse di farologaneng tse di borokwa jo bo fifetseng.

Thanololo Ya Dithuthugi

Dithuthugi di na le ditlhogo tse tshweu ka dipatso tse di lofifi fa morago ga matlho mo molaleng, di farologana le tsa Nongwatle Ya Hartlaub ka maoto a a dinamanyana a a borokwa, molongwana o moleelenyana wa mmala wa nama ka ntlhana e e lofifi le mogatla o montsho.

Thanololo Ya Tse Kgolo

Tse kgolo di apesitswe ke bosetlha mo tlhogong le molala, matlho a a serolwana se se tswapogileng le molongwana le maoto a a bohibidu jo bo phatsimang. Ga di sa tsadise, tlhogo e tshweu.

Boemo

Ke nonyana e e tlwaelegileng ebile e tletsetletse.

Kanamo

Ke Nongwatle ya metsi a a phepa e e fitlhelwang kwa didibeng tse dikgolo le kwa matamong. E bonwa gangwe le gape fela e santse e kaiwa e sa tlwaelega kwa borwa-bophirima jwa Kapa go ya bokone.