Grey-headed Gull

© Roger de la Harpe
Greyheaded Gull.

Ligama

Grey-headed Gull

Latin Name

Larus Cirrocepalus

Umndeni

Laridae

Budze

Emashumi lamane nakubili ema cm.

Indzawo

Lamancane noma lamikhulu imihlambi ivela etindzaweni letinkhulu emantini (lapho tihlanganela khona) nakulamanye emagwini.

Kukhala Kwenyoni

Kungahlanganiswa nemsindvo lowatiwako.

Kwakhiwa

Letitilwane tihlangana nema Hartlaub’s Gull. Kuhlangana kwenteka kusuka ngenyanga yaKholwane kuya enyangeni yeLweti. Emacandza mabili kuya kumatsatfu, libala lemhlaba liluhlata losasibhakabhaka kuya kunsundvu lonalokuhlahlukene lokumabadlana lansundvu lotopele.

Inchazelo yalesengakakhuli kahle

Letingakakhuli kahle tinetinhoko letimhlophe lokunalokumnyamana ngemuva kwemehlo, kwehlukile kune Harlaub’s Gull ngekuba nemilente lensundvu, umlomo lomudze lonalokumnyamana nesisila lesinalokumnyama.

Inchazelo yalesetikhulile

Letikhulile tinesigcokwana lesimphunga, mtfubi lohhwabile emehlweni bese tinemlomo lobovu lokhanyako kanye nemilente. Umatingakahlangani, lenhloko yato ibamhlophe.

Setfulo

Tijwayele tindzawo letinganakwa.

Kusakateka kwato

I gull lensha itfolwa etichingini letinkhulu kanye nasemadamini. Tibonwa kahle kepha nomakunjalo tatiwa kutsi ativakashi kakhulu eningizimu yemphumalanga yeCape kusuka kudze kwe ningizimu.