Grey-headed Gull
IDada lelwandle

© Roger de la Harpe
Greyheaded Gull.

Igama

IDada lelwandle, Greyheaded Gull

Igama lesi-Latin

Larus cirrocephalus

Umndenazo

Laridae

Ubude

42 cm

Indawo yokuhlala/ ikhaya

Isiqhema esikhulu nofana esincani sazo sitholakala ngobunengi emaphakathini weendawo ezinamanzi (lapho zibekela khona) kanye neligwini.

Isililo senyoni

Isilo sayo singahlotjaniswa naleso elingalawulekiko nesiphezulu.

Ukubekela nokufukama

Umhlobo lo uhlangana nofana ubekelisana ne-Hartlaub's Gull. Ukubekelisana nokuhlangana kwayo kwenzeka ukusuka ngenyanga kaVelabahlinze ukuya kuSinyikhaba. Amaqandazo mabili ukuya kamathathu, anombala ohlaza kwesibhakabhaka okuqarheke nombala ohlaza satjani ukuya embaleni ozotho okunothileko kanye namacatjhaza azotho.

Ihlathululo ngamadzinyana

Amadzinyanazo anehloko yombala omhlophe okumnyama onamacatjhazana ngemva kwamehlo kanye nelingemva kwentamo, iyahluka ukusuka kileyo ebizwa i-Hartlaub's Gull ngokuba nemilenze ethambileko okuzotho, kanye nomlomo omude wombala ofana nemilenze kuthi esiphethweni sawo ubenombala onzima kanye nomsilawo unjalo.

Ihlathululo ngezidala

Ezidala zinombala omlotha umzimba woke, amehlo asarulana okumthuthu kanye nomlomo nemilenze ebomvu. Nazingabekeliko nalokho nazihlangani neziduna ihlokwazo ibamhlophe.

Ubujamo/ Isikhundla

Zibahlali abanengi nangokujayelekileko.

Ukwabeka nokusabalala kwazo

Imhlobo wenyoni ezwana nokutholakala emanzini atsengileko emachibini amakhulu kanye nemilanjeni. Ivamise ukubonwa kanengana ngokwanelisako nokho isathathwa njenge sivakatjhi esingakajayeleki esewula-tjhingalanga yeKapa ukusuka eTlhagwini.