Unicornfish

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Unicornfish

Ligama Lelinye Lelatiwako

Surgeonfish

Ligama Lesayensi

Naso

Linani

Ingangelimitha linye, silinganiso ngemashumi lamane emasentimitha.

Kutiveta

Tinemtimba loyindingilizi lomudze loncama neluphondvo lolusembikwenhloko, kanjalo ngeligama. Tinelitsambo lelikhaliphako lelingasemsileni (sisekelo/sicu semsila) njengalamanye emasurgeon. Libala lihluka kusuka kunsundvu locinile kuya kusiliva lokhanyako, mtfubi naluhlata losasibhakabhaka. Letinye tinemacashata lamancane.

Satiso Setintfo

Luhlobo lwe Naso lufaka tilwane letilishumi nemfica. Timfishi tematje letinkhulu letibonwa titodvwa noma ngatimbili ngetulu kwematje. Letindvuna ngalesinye sikhatsi tikhula lilayini lelidze lweluphiko lwemsila. Tinemusa, kepha tingakusika kabi umaticalile. Tisakateke emantini lavulekile emifula/elwandle.

Kudla Kwato

Tidla titjalo letincane letimila emantini noma celeni kwemanti, timvutfu tematje kanye netilwane letindanda ngetulu kwemanti. Tidla tilwane letinye.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tekushisa/ tekubandza naselwandle lelishisako mhlabawonkhe.

Tilwane Letatiwako

Bluespine unicornfish
Naso unicornis
Humpback unicornfish
Naso brachycentron
Orangespine unicornfish
Naso lituratus