Unicornfish

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Unicornfish

Elinye igama ebizwa ngalo

Alikho

Igama lesayensi

Naso

Ubukhulu

Ingakhula beyibe yimitha eyodwa, ubuncani bazo ziba masenthimitha amatjhumi amane.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba omude obumbeke njengeqanda kanye nephonjwana elingaphambili ehloko, begodu kungakho ibizwa ngegameli. Inethanjana elibukhali encenyeni yesithomo somsila njengezinye zakwabo ama-surgeons. Imibalazo ihluka ukusuka kozotho ofipheleko ukuya kokhanyako okusiliva, osarulana kanye nohlaza sasibhakabhaka. Ezinye zakwabo ziba namacatjhazana amancani.

Ilwazi Elivamileko

Umkhakha wama-Naso wakhiwe mihlobazo elitjhumi nethoba. Mhlobo wefesi ezwana nokubonakala iyodwa nofana ngambili hlangana namarholorholo nofana iimilo zemanzini. Kesinye isikhathi eziduna zimila isitho esibonakala njengedrada elungwini ethaya ngalo elimsila. Zimhlobo ozwana nokuthula kodwana nawusilingekileko usika kabuhlungu ngokusilingako. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iimilo, ezifana nama-algae, detritus kanye nama-plankton.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo Ejayelekileko

Bluespine unicornfish
Naso unicornis
Humpback unicornfish
Naso brachycentron
Orangespine unicornfish
Naso lituratus