Umkhonto weSive weSifundza sase Western Cape

Umkhonto we Sive lomusha we Sifundza sase Western Cape wavunywa waphindze wamenyetelwa yiPhalamende ye Sifundza ngemnyaka wa 1998.
Lon Mkhonto weSive wakhiwa ngu Fred Brownell, ngemuva kwelucwalingo lalwenta ngebunono kanye nekuchumana nalabamele wonkhe emaphati epolitiki lebekamelelwe kulephalamende yesifundza. Letintfo letisetjentisiwe nakwakhiwa takhetfwa kutsi timelele kungavami kwe Western Cape.
Lesisekelo lesiluhlata sasibhakabhaka simele iTable Mountain, tintfo letehlukile temvelo yase Western Cape. Ngale kwalesisekelo kucindzetelwe tinsiba te ostrich ngulesisho – SPES BONA – lekusho kutsi “Kufisa lokuhle”. Letinsiba te ostrich timele iKaroo Lencane.
Kusuka kulesisekelo ngulelihawu, lelitfwele intfo lecinile/lesindzako, sikhehle semagilebisi bese emkhatsini/enkhabeni kuneludziwo.
Lolokusindzako kumele kufisa, kucina, litsemba kanye nemlandvo walesifundza. Lamagilebisi amele bumcoka bekulima kanye nesikhatsi sekukhicitwa kweliwayini eWestern Cape. Loludziwo likhomba kwakha kanye netintfo talabo lebebahlala kule Kapa, emaKhoi.

©Nigel Dennis
Lokusekele lelihawu lapho ngule Quagga (Equus quagga quagga) ne, Bontebok (Damaliscus Dorcas Dorcas), lekokubili yimvelo yakulesifundza. Le quagga ayinako lokungumndeni lophilako manje, kepha lucwalingo lusendleleni ngeluhlelo lolumcoka ngendlela yekufuna kukhicita inombolo yato lensha. Le bontebok ngalesinye sikhatsi yayidvute nekungabi nemndeni lophilako kepha nyalo inenombolo lehambako.
Ngetulu kwalelihawu kukhona icoronet, leyakhiwe ngesihloko sebuhlalu, leyake yagcokwa ngema San, iprotea, lemelele sitjalo lesitfolakala kulesifundza kanye nalokutindingilizi lekukhomba kubakahle, njengoba angenako kugcina kanye nekucala.
Lo Mkhonto we Sive lomusha usebenta kutfutfukisa lokuvetwa/kutfolwa kanye nesitfunti sase Western Cape.

Translated by Phindile Malotana