Leswao la Naga la Profense ya Western Cape

Leswao la naga le le mpsha la profense ya Kapa Bodikela le dumetšwe gomme go dirwa ke Palamente ya Profense ka 1998.
Leswao la naga le hlamilwe ke Fred Brownell, ka morago ga dinyakišišo le ditherišano le baemedi ba mekgatlo ya dipolotiki ka moka bao ba be ba emetšwe ka Palamente ya Profense.
Dintlha tšeo di ile tša dirišwa di be di kgethilwe go emela moswananoši wa Kapa Bodikela.
Motheo o motala o emetše Table Mountain, karolo ya tlhago ya Western Cape. Pele ga motheo wo khupetšego ke maboya a mpšhe ke motto - SPES BONA – o ra gore “tshepo e botse”. maboya a mpšhe a emela Karoo e nnyane.
Go tšwa go motheo ke seširo, yeo e nago le ya tlhohleletšo, ngata ya diterebe gomme gare go na le pitša ya letsopa.
Moemedi o emetše tshepo, khutšo, tumelo le histori ya meetse ya diprofense. Diterebe di emela bohlokwa bja tša temo le tša tšweletšo ya beine ka Kapa Bodikela. Pitša ya letsopa e šupa tšweletšo le bjalo ka artefact ya badudi ba Kapa, MaKhoi.

©Nigel Dennis
Seo se thekgago seširo ke Quagga (Equus quagga quagga) le, Bontebok (Damaliscus dorcas dorcas), bobedi di setlotlo go phrobentshe. Quagga gabjale e hwile, eupša go na le nyakišišo ya lenaneo la tswadišo ye kgethegilego la go tšweletša ya setšhaba se se mpsha.
Bontebok ka nako ye nngwe e be e le kgauswi le go hwa eupša bjale o na le palo ye e atlegago.

Godimo ga seéiro ke coronet, ye e dirilego ka dipheta tša maleba, tšeo di kilego di a apara ke MaSan, Protea, di emela Fynbos e hwetšwago mo phrobentsheng le di ring tša go laetšo phethego, bjalo ka ge di se na mafelelo goba mathomo.
Leswao la naga le šoma go maatlafatša boitsebišo le seriti sa Kapa Bodikela.

Translated by Lebogang Sewela