Umbrella Thorn
Sambulelo Seligagane

© Nigel Dennis

Ligama

Sambulelo Seligagane

Ligama Lelathini

Acacia tortilis

Inchazelo

Leligcolo liyahwaya nawuliva futsi limphunga kuya kumnyama ngelibala. Lesihlahla sinenhlanganisela yelinyeva linye lelicondzile neligagane leligobile. Lamagagane ancama futsi akhula ngamabili. Letimbali takha kuhlangana esigodvweni lesindzala. Timbali nato timhloshana, timhlophe, amabhola. Letigogo tiyabonakala lokuhhwabile, nsundvu losaligolide ngelibala futsi agobekile. Lamacembe mancane anika lesambulelo kuvela lokulula lokuvetinsiba. Tilwane letiyalukako tidla lamacembe kanye nalamagagane, kokubili kulula nakusekuncane phindze kulula.
Lalamadzala, emanyeva lacinile angavimbela kutingela. Lamanyeva akhaliphile futsi amhlophe, lamanye acondzile futsi agobene. Abekeke ngayinye noma ngamabili. Letimbali tiphuma ngenyanga yeNgongoni (Lihlobo) nekuhlangana, timbali letihlangene letimhlophe, kepha kuphuma kwaletimbali tiphuma nakwentekile kwana litulu. Inekuma njengesambulelo lesihle lokuhambisana nesihlahla semanyeva. Ifika emkhatsini wemamitha lasihlanu kuya kumashumi lamabili ngekuya etulu ngemvelo. Incumbi yetinyoni itsatsa litfuba ngekutivikela kanye nekwakha tilulu egumbini. Ikhula kancane phindze ifike kumamitha lamatsatfu kuya kulasihlanu ngekuya etulu asakateke ngemamitha lasiphohlongo kuya eshumini nakutsatfu.

Timbali kanye netitselo

Le Acacia tortilis (sambulelo selinyeva) tikhokha inombolo lenkhulu yetigogo letidliwa tilwane tesiganga, ngalesinye sikhatsi kubamadvodza. Letigogo tihlangene ngekugobana, nsundvu lohhwabile bese awela phansi angakavuleki. Tikhula ngetinombolo letinkhulu phindze adliwa kakhulu tilwane letifana neKudu, Impala, Bhejane kanye Nendlovu. Lena yindlela lapho khona letinhlanyelo letingakavuleki tisakateka ngendlela yeligagasi kanye nekukhula lokuncono emva kwekwengca sisu sesilwane. Tigogo taletinye tihlahla te acacia tihlukana tingakawi emhlabatsini, noma tisakata letindumbu ngekugcwala yonkhe indzawo.

Kusetjentiswa

Letigodvo tisetjentiswa nakubekwe emabhodi lamahle, tinkhuni tekubasa, tintfo tendlu, kanye nemasondvo emigugugu. Letigogo tenta ifodder lemnandzi yetilwane tekufuywa bese lamacembe ayadleka, ngekuba nguyinye yaletinkhulu etikhatsi tetihlahla tefodder teSahara-Sahelian. Leligcolo lisetjentiswa kwakha tinsontfo eTanganyika. Lolokuhlafunwako kwesihlahla kukahle futsi kusetjentiswa yindvodza lehluphekile. Sihlahla lesinconywako kuhambela tintsatjana eNdiya nase Afrika. Lamagala lanemanyeva asetjentiswa kumisa tindlwana nema pheni. Leligcolo kutsiwa yindlela lekahle yekwenta tinongo letiyimphuphu.
Ema Senegalese asebentisa letimphandze kwenta tikhali, Lake Chad wakulendzawo usisebentisa kwenta tikhali temfishi. Ema nomads ase Afrika avame kusebentisa timphandze letigobekako ekwenteni imisebenti yabo ngekwenta tindlu temikhukhu. Letigogo nemacembe tisetulu ngema nutrition futsi tifunwa ngema game kanye netilwane tekufuywa. Tingobiyabe teVervet kanye netimfene tidla tigogo letincane letiluhlata; letinye tilwane tidla letigogo letiwela emahlabatsini.

Indzawo

Le Acacia tortilis ivela kusuka esihlabatsini sentsashana nasematjeni kuya etulu kwe alluvial valley, abalekela tindzawo letinesikhatsi semantic. Tihlahla letinganaki somiso, lelinyeva lesambulelo likhula etindzaweni letinemvula njalo ngemnyaka lencane lengemashumi lamane ema mm nekuba ngulatinkhulungwane letilishumi nemakhulu lamabili ema mm, netikhatsi letomile takunye kuya eshumini nakubili ngetinyanga. Lesihlahla sitsandza sihlabatsi se alkaline kepha sikhokhe isaline kanye nesihlabatsi se gypseous.

Lapho titfolakala khona

Lesambulelo Selinyeva ngusinye lesisakateke kabanti e Acacia’s. lesisihlahla singatfolwa eMozambique, Botswana, Swaziland, Transvaal, Orange Free State kanye nase Cape. Lesihlahla sesichazwe eEgypt nase Arabia eminyakeni lemibili leyendlulile. Kutsiwa tindzawo talesihlahla tikhomba tindzawo letinesihlabatsi lesikahle netjani lobukahle.