Tinkinga Tekushisa eTingulubeni

©Glenneis Kriel
Tingulube tiyinkinga nakushisa kakhulu kanye nesimo lesibandzako. Simo lekumele tigcinwe kiso sishiyana ngekushisa kweligumbi, kubamantana nekufutfumala, budzala balengulube, luhlobo lwalengulube, inhlobo yesilo kanye nendllu. Njengemyalo wetingulube, tingulube letindzala tikhula esimeni lesingetulu kwelishumi nesihlanu sema degree celsius kanye nangaphansi kwemashumi lamatsatfu ema degree celsius.
Kulukhuni etingulubeni kutsi titipholise noma titehlise. Atikhoni kufoma, tinemaphaphu lamancane nawutifanisa nemitimba yato ngesisindvo futsi tinesigadla lesicinile semafutsa lesitivalela emakhata. Luphawu lolukhulako lwente tinkinga tabatimbi, ngekusho kwe Alltech, lekukhokha namuhla tinhlobo letikhicita ngetulu kwa 30% wekushisa ngekhatsi kusuka ekuphefumuleni nasekugucukeni kwemakhemikhali kunetingulube tasekucaleni kwabo 1980.

Timphawu Tetinkinga

©Glenneis Kriel
Inkinga yekushisa nguyona nkinga iyinkhulu eNingizimu Afrika, ngenca yesimo selitulu lesifutfumele, lesingahle sifutfumale kakhulu imphilo yonkhe, ngendzaba yekushintja kwesimo selitulu. Bafuyi, ngaloko, kumele bacabange kugucuka kwesimo kwaleyo ndzawo lapho bafuna kukhulisa letingulube baphindze bakhulise indlela yekuvikela inkinga yekushisa ngaphambi kucale kufuya ngetingulube.
Umakungakhonakali kwenta loko kutowenta bubi ekutsatseni kudla, linani lekukhula, kukhicitwa kwelubisi etingulubeni letindzala futsi kungatsikameta umkhicito, ngekwenta kungakhoni kutsi tibambe. Inkinga yekushisa ingakhokha lokumanti lokungalingani, lokungenta kutsi tisheke phindze tibengaphansi kwekufa. Inkinga yekushisa ingaphindze yenta kutsi ingulube itsikameteke etifenin.
Tingulube letihlushwa yinkinga yekushisa noma tibanjwe stroke sekushisa titoba nekuphefumula lokuphakeme futsi itonyakata kancane, ngalamanye emagama, tichubeka tilale phansi, ngesento sekukhokha emandla laphansi bese tiyaphola. Etimeni letingasiko tiningi tingaphelelwa ngemandla, emamasela ato angacala kuchachatela futsi tinganhlanta noma tingahlushwa kusheka.

Kuvikela

©Glenneis Kriel
Bafuyi labasebentisa tintfo tesimanje ekunciphiseni simo sekushisa noma kubandza egumbini kanye netiaba letimantana naletifutfumele. Uma ungenayo indlela yaletintfo tesimanje, yakha yakho ipiggery kwentla kuphola ngeluhlobo ngendlela yekumelela kanye nekusebentisa kwekuvala. Luphahla lwemathayela, njengesibonelo, kumbe kuvalwe ngemaacembe noma tjani kwentela kwehlisa kushisa noma kubandza. Bafuyi bangaphindze bafake kwekunisela ngetulu kweluphahla lwetindlu kwentela kupholisa letindlu tibephansi ngesikhatsi sekushisa lokukhulu.
Lesisindvo saloluhlobo lwesiyilo kumele lutsatfwe, netiyilo letikhula kushisa kakhulu kunaletinye. Ngekuya kwe The Pig Site, ingulube lema kg lasihlanu inginwa etintsini, njengesibonelo, itokhula ngesimo lesisemkhatsini wemashumi lamabili nesikhombisa kuya kumashumi lamatsatfu ema degrees celsius, kepha kumashumi lamatsatfu nemfica kuya kumashumi lamatsatfu nakubili ema degrees celsius uma tigcinwe esiyilweni lesi slatted.
Ingulube lengemashumi layimfica ema kg legcinwe etintsini lekumele tigcinwe eshumini nakunye kuya kumashumi lamabili nakubili ngema degrees celsius, keppha kulishumi nesihlanu kuya kumashumi lamabili nakune ngema degrees celsius uma tigcinwe esiyilweni lesi slatted.
Umaleletingulube tikhicitwe ngaphandle, kungenta umcondvo kukhetsa luhlobo lwemvelo lecinile letokhona kumella timo letifutfumele. Tingulube letinesikhumba lesimnyama nato ativami kuhlushwa kushiswa lilanga. Tingulube letigcinwe ngaphandle kumele titfole umtfunti kanye nendzawo leyakhelwe. Ludzaka nalo lungakhona kupholisa tingulube phindze titinike kuvikeleka ekushisweni lilanga.

Kwelashwa

©Glenneis Kriel
Emahora lambalwa ekukhokhwa angaba nalokutsite lokungekho kahle ekukhiciteni, ngako tingulube kumele tipholiswe ngekushesha uma simo selitulu sikhula siya etulu lapho kumele tibekwe khona. Kunciphisa tinombolo tetingulube nako kungasita, njengoba kutigcwalisa tibetinengi kungakhulisa lesimo.
Tinyatselo kumele titsatfwe kwentela kunaka kutsatfwa kwekudla. Alltech unconota kutsi bafuyi bagcine kudla lokusha, kunciphe lamaprotein langabonakali alokudla, sebentisa emafutsa kanye ne oyili kwentela emandla, khulisa lama nutrient ekudla noma nika letingulube kudla lokumanti kutikhutsata kutsi titsatse. Kudla kumele kunikwe ngesikhatsi setikhatsi letipholile ngalelolanga.

Translated by Phindile Malotana